Institute: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Credit: 3
Type of classes: Nappali Language: angol Semester: 2015/16/1
 
Level: Kritérium tárgy;
 
Responsible Teacher: Dr. Majláth Melinda Teacher(s): Dr. Majláth Melinda;
 
Pre requirements: Legalább közép A vagy B nyelvvizsga/ szaknyelvi kurzus teljesítése. GM és KM szakosoknak szakmai idegen nyelv (angol) I. II. teljesítése
Consultations (total/week): Heti Lectures: 1 Practice lectures: 1 Labs: 0 Consultations: 0
 
Type of Exam: félévközi jegy
 
Aim of the subject: A tantárgy célja, hogy a marketingszemléletet a környezetbarát beállítódással képesek legyenek összehangolni a hallgatók. A környezeti szempontok
aktív integrálása a vállalat marketingdöntéseibe igazi kihívás, amihez a tárgy igyekszik segítséget adni a nemzetközi és hazai kutatási eredmények
bemutatásával.
Requirements during the semester
(homeworks, essays,
excercises, teamworks,
presentations,
part and final
oral/written exam etc.):
A hallgatóknak csoportosan prezentációt kell készíteniük egy adott témában. Ennek sikere az aláírás feltétele és a végsõ jegy 50%-a.Az aláírás
feltétele
továbbá az órákon a TVSZ-ben elõírt megjelenés és aktív részvétel.
 
Week of
semester
Topics of lectures/practices
1. Jelenkori környezeti problémák
2. Környezeti problémák gazdasági és társadalmi okai
3. A környezetbarát marketing definiálása a nemzetközi és hazai szakirodalomban. Fejlõdésének állomásai
4. Környezetbarát marketing elõzményei és lehetséges zöld marketingstratégiák. Zöldrefestés.
5. Környezetbarát magatartás definiálása – szûkebb és tágabb értelmezés
6. Környezetbarát termék – létezik-e ilyen? Védjegyhasználat kérdései.
7. Környezetbarát fogyasztók: kik õk? A demográfiai jellemzõik.
8. Környezetbarát fogyasztók: kik õk? A pszichográfiai jellemzõk szerepe az azonosításukban.
9. Fogyasztói csoportok szegmentálása környezettudatosság alapján.
10. Egy hazai kutatás eredményei a környezetbarát fogyasztói magatartás következetességének témakörében. Kutatási problémák és megoldásuk.
11. Környezettudatos fogyasztói mozgalmak: az önkéntes egyszerûség , tudatos vásárló egyesületek.
12. Környezetbarát szabályozás. EU elõírások, hazai törvények és elõírások.
13. Dolgozatok prezentálása
14. Dolgozatok prezentálása
 
Type of evaluation,
repetition, calculation
of grade, etc.
Az évközi jegy a zárthelyi dolgozat és a prezentáció eredményének összevonásával, a következõ módon adódik:
0-50 pont elégtelen
51-62 pont elégséges
63-74 pont közepes
75-86 pont jó
87-100 pont jeles
Type of evaluation,
repetition, calculation
of grade, etc.
Zárthelyi dolgozat megírása a 13. héten. Ez max. 50 pontos
 
Compulsory literature: Az elõadás anyaga és a hallgatók rendelkezésére bocsátott cikkek.