Institute: Interkulturális Kommunikáció Intézete (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Credit: 0
Type of classes: Nappali Language: angol Semester: 2007/08/1
 
Level: Mûszaki informatika szak; Mûszaki menedzser szak; Villamosmérnök szak;
 
Responsible Teacher: Dr. Ulrich Langanke Teacher(s): Fehérné Torma Magdolna;
 
Pre requirements: GNYA112TNK
Consultations (total/week): Heti Lectures: 0 Practice lectures: 0 Labs: 5 Consultations: 0
 
Type of Exam: vizsga
 
Aim of the subject: 6. és 13 héten zárthelyi vizsga
Requirements during the semester
(homeworks, essays,
excercises, teamworks,
presentations,
part and final
oral/written exam etc.):
Pótzárthelyi 14. héten
 
Week of
semester
Topics of lectures/practices
1. Regisztráció. Csoportbeosztás
2. Kapcsolatfelvétel: bemutatkozás, üdvözlés, bevezetõ beszélgetés (small talk) Nyelvtan: igeidõk ismétlése, gyakorlása
3. Vállalatok fajtái, meghatározásuk, munkahely ismertetése kérdés-felelet formában. Nyelvtan: Simple Past vagy Present Perfect gyak. Feladatok.
4. Vállalatok belsõ felépítése, részlegek, beosztások, feladatok, munkakörök, vállalati hierarchia. Nyelvtan: elöljárók használata, gyak.
5. Vizuális információ (grafikon, diagram, táblázat) értése, magyarázata.
Nyelvtan: melléknév fokozás gyak. Mennyiségi változások kifejezése.
6. Telefonálás szabályai, üzenet hagyás, üzenet átadás, udvariassági formulák. Nyelvtan: It is, there is szerkezet gyak.
7. Találkozó megbeszélése telefonon, javaslat-tétel. Nyelvtan: idõhatározó kifejezése, elöljárók.
8. Üzleti levelezés fajtái: levél, fax, e-mail, memo. Hivatalos levelek formai elrendezése. Stílus, forma, tartalom egysége.
9. Az üzleti levelezésben gyakran használt fordulatok. Formális és közvetlen stílus összehasonlítása. Nyelvtan: szenvedõ szerkezet gyak.
10. Üzleti levél típusai: érdeklõdõ levél, megrendelés, panaszlevél.
Nyelvtan: Feltételes mód gyak.
11. Álláspályázat: álláshirdetések értelmezése, pályázó levelek megfeleltetése a hirdetéseknek, mintalevelek elemzése.
12. Önéletrajz írása, formátum, tartalom, brit és amerikai típusú CV.
13. Pályázó levél megírásának gyakorlása, irányított fogalmazás.
14. Állás interjú. Viselkedési szabályok, hatékony szóbeli kommunikáció. Nyelvtan: függõ beszéd.
Üzleti tárgyalás. A szükséges stratégiák (félbeszakítás, egyetértés, ellenvélemény stb.) nyelvi formái.
 
Type of evaluation,
repetition, calculation
of grade, etc.
A vizsgára bocsátás (aláírás) feltétele: Az órák rendszeres látogatása (TVSZ szerint)
Az érdemjegy kialakításának módja: írásbeli és szóbeli vizsga
A tárgy vizsgakérdései (a vizsgakérdések témakörei): köznyelvi témákban társalgás kérdés-felelet formában, szituációs feladatok megoldása munkahelyi üzleti kapcsolatokban, hivatalos levelek írása, nyelvtani feladatok, szövegértés, hallás utáni szöveg értése.
1. Köznyelvi társalgás témakörei
2. Szituációs feladatok
3. Hallás utáni értés (minta)
4. Írásbeli tétel (minta)