Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG1SAEC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismereteket közvetít a mikrogazdaságról, annak mûködésérõl, az alapvetõ gazdasági fogalmakról, s egyben megalapozza a késõbbi félévek gazdasági jellegû tárgyait
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat a 3. témakört követõen.
A félév során írt zárthelyi dolgozat pontszámának 50%-át el kell érni a vizsgára bocsátáshoz.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A mikroökonómia alapfogalmai
3. A fogyasztói magatartás
5. Vállalkozás, vállalkozó I.
7. Vállalkozás, vállalkozó II.
9. Piactípusok, vállalati magatartás I.
11. Piactípusok, vállalati magatartás II.
13. A termelési tényezõk piaca
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: KÖZGAZDASÁGTAN MÉRNÖKÖKNEK
Szemelvénygyûjtemény
1-5.fejezet
1-131.o.
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)