Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy bemutatja az internet üzleti alkalmazási módjait a marketinges gyakorlatban. Az elõadásokon lehetõség nyílik a témakörrel kapcsolatos
hazai és külföldi elméleti és gyakorlat megismerésére, üzleti célú webhelyek elemzésére. Az önálló projektmunkák elvégzése közben a hallgató
kreativitása, a tanult ismeretek adaptálási készsége az elvárás.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Több kis zárthelyi dolgozat + projektmunka (kidolgozás és prezentáció).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketing és reklám az információs társadalomban
2. Az online piackutatás elemei
3. Online fogyasztói magatartás
4. Online kommunikációs eszközök, technológiák
5. Keresõmarketing és keresõoptimalizálás
6. Közösségi hálózatok az online marketingben
7. Web-statisztika, mérés, értékelés
8. Web-es üzleti modellek, online-kiskereskedelem
9. A mobil platform
10. ROI növelése, illetve tevékenység-optimalizálás a neten
11. Márkaépítés az interneten
12. Online marketing esettanulmányok I.
13. Online marketing esettanulmányok II.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félév során tesztek megírása és egy kiadott projektek elkészítése.
A projektmunka megvalósítása csoportokban, a félév során folyamatosan történik, az elvégzett munkáról készített dolgozat leadása + prezentáció a 12. héten esedékes.
Az évközi jegyet a zh-k és a projektmunka (50-50%) alapján állapítjuk meg.
A zh pótlására a TVSZ szerint kerül sor, az el nem végzett projektmunka pótlására nincs lehetõség.
 
Kötelező irodalom: Online üzlet és marketing (szerk. Bányai Edit-Novák Péter), Akadémia Kiadó, Budapest 2011
Ajánlott irodalom: Gál Kristóf: A Google Adwords nagykönyve 2013. Klikkmarketing, Budapest
Powell-Groves-Dimos: ROI a közösségi médiában 2012. HVG Kiadó 2012. Budapest
Chatfield: Hogyan boldoguljunk a digitális korban? HVG Kiadó 2013. Budapest