Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a tantárgy keretében átfogó képet kapjanak a vásárlói döntést befolyásoló tényezők rendszeréről, összefüggéseiről, a vásárlói döntési
mechanizmusról.
A hallgatók ismerjék meg a fogyasztás és vásárlás kategóriáit, a fogyasztói- és vásárlói- magatartáskutatás főbb irányzatait, az aktuális
fogyasztói trendeket, a vásárlói magatartás különböző modelljeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zh-k: 40%
Projekt feladatok és prezentációjajuk: 40%
Órai aktivitás, évközi munka: 20%
Az órai aktivitás, évközi feladatok nappali és levelező tagozaton tanórai csoport és egyéni munkák, kijelölt határidős feladatok elvégzését
jelenti.
Projekt feladat, komplex házi dolgozat
A dolgozatot nappali tagozaton maximum 3 fős csoportban készíthetik el, levelező tagozaton maximum 5 fős csoportokban, Erasmusos és VK-s
hallgatók pedig egyénileg.
1. feladatrész 15-19 oldal (20 pont)
a) Releváns, időszerű szekunder adatfeldolgozás az adott témáról: az első szemináriumon egyeztetett témák alapján.
Tartalom: Fogyasztói, vásárlói trendek, tendenciák, preferencia rendszerek elemzése, keresleti és kínálati piaci kitekintés. Fontos a pontos
forrásjelölés!
(Hazai és nemzetközi print és online adatok felhasználhatóak.)
7-9 oldal
b) A szemináriumokon egyeztetett témában kvalitatív primer kutatás lebonyolítása.
Tartalom: Kutatási célok megfogalmazása, kutatási segédeszköz kialakítása, a mintavétel lebonyolítása, adatok feldolgozása és értékelése,
konklúzió levonása
8-10 oldal
2. feladatrész16-24 oldal (20 pont)
a) Fogyasztói kvantitatív primer kutatás (minimum 150 fős mintán) az adott terület vonatkozásában: az első szemináriumon egyeztetett témák
alapján.
Tartalom: Kutatási célok megfogalmazása, kutatási segédeszköz kialakítása, a mintavétel lebonyolítása, adatok feldolgozása és értékelése az
Alkalmazott piackutatás tárgy keretében meghatározott szempontok szerint
8-12 oldal
b) Kommunikációs stratégiai koncepció körvonalazása
Tartalom: Szekunder és primer vizsgálatok alapján önálló konklúziók levonása. Konkrét marketingkommunikációs stratégiai javaslatok
megfogalmazása, különös tekintettel a márkaérték vizsgálatokra.
Konkrétan milyen célközönségnek, milyen kommunikációs üzenettel, eszközökkel és milyen márkaérték közvetítésével képzelné el az új
termék/szolgáltatás koncepciójának bevezetését a fogyasztói és a szervezeti piacra. Differenciált vagy differenciálatlan megoldásokat alkalmazna,
és miért.
8-12 oldal
A dolgozatot kinyomtatva és elektronikusan, a prezentációt elektronikusan és emlékeztető diák formájában kinyomtatva is le kell adni az adott
időpontban a gyakorlatvezető tanárnak. Késett dolgozatokat nem tudjuk elfogadni!
A dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
A csoportoknak csak egy dolgozatot kell beadniuk, a prezentációjában viszont minden készítőnek részt kell vennie. A dolgozatrészeket egyszerre
kell prezentálni, a prezentáció időtartama minden rész esetében: max 15 perc
A dolgozatok formai követelményei:
Times New Roman betűtípus, 13-as betűnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozatok legeleje a fedőlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítők neve; neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A felhasznált forrásmunkákról minden esetben korrekt irodalomjegyzéket kell készíteni és a szövegközben is korrekten kell hivatkozni.
A dolgozathoz a szükséges mellékleteket minden esetben csatolni kell. Erasmusos és VK-s hallgatók a megjelölt időpontokban tehetnek szóbeli
vizsgát. A házi dolgozat leadása a vizsgán történik, személyesen kel leadni, kinyomtatott formában. A Neptunban meghirdetett vizsgaalkalmakon
túl, egyéni időpontokban kért további vizsgákat a tárgyból nem tartunk.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: A vásárlói magatartás sajátosságai, a szervezeti piacok jellemzői
2. GY: Félévközi feladatok ismertetése
3. EA: A fogyasztói magatartás legfőbb hazai és nemzetközi trendjei. A fogyasztói magatartás elméleti megközelítése.
4. GY: A kutatási brief, a kutatási folyamat átbeszélése, konzultáció
5. EA: A fogyasztói magatartást befolyásoló kulturális tényezők.
6. GY: Első feladatrész leadásának határideje, prezentációja
7. EA: Első zh. Életstílus koncepciók, az életstílust meghatározó tényezők, az életstílus jellemzésének dimenziói. A csoporthatás érvényesülésének jellegzetességei.
8. GY: Kvantitatív kutatási segédeszköz áttekintése, a kutatás ütemezése, konzultáció
9. EA: A család és az életív marketing, a családi életciklus, a gyerek szerepe családi vásárlási döntéshozatalban.
10. GY: A második feladatrészhez kapcsolódó konkrét kérdések átbeszélése, konzultáció
11. EA: A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezők: kognitív és aktivizáló tényezők: percepció, tanulás, emóció, motiváció.
12. GY: Második feladatrész leadásának határideje, prezentációja
13. EA: 2. évközi zh .Fogyasztói magatartás a gyakorlatban.
14. GY: Fogyasztói magatartáshoz kapcsolódó kutatási jelentések, esettanulmányok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Követelmény az írásbeli vizsga legalább 51%-os teljesítése (50 pontból legalább 25 pont).
Az érdemjegy az évközi feladatokból, a zárthelyi dolgozat és a vizsga eredményébõl az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
86-100%-ig jeles (5)
79-85%-ig jó (4)
68-78%-ig közepes (3)
51-67%-ig elégséges (2)
0-50%-ig elégtelen (1)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kollokviumi jegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek
Zh-k: 40%
Projekt feladatok és prezentációjajuk: 40%
Órai aktivitás, évközi munka: 20%
 
Kötelező irodalom: Fodor M.- Fürediné K. A.- Horváth. Á: Fogyasztói magatartás egyetemi tankönyv Gödöllő, 2011.
Törőcsik Mária: Vásárlói magatartás Akadémia Kiadó, 2006.
Ajánlott irodalom: Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók Akadémia Kiadó, 2011.
Hofmeister Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó 2003.
Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás trendek, KJK Kerszöv, 2003.
Aktuális cikkek esettanulmányok, a Marketing&Menedzsment, a Kreatív, a Figyelő és a HVG szakfolyóiratokban.