Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a tantárgy keretében átfogó képet kapjanak a vásárlói döntést befolyásoló tényezők rendszeréről, összefüggéseiről, a vásárlói
döntési mechanizmusról.
A hallgatók ismerjék meg a fogyasztás és vásárlás kategóriáit, a fogyasztói- és vásárlói- magatartáskutatás főbb irányzatait, az aktuális
fogyasztói trendeket, a vásárlói magatartás különböző modelljeit.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zh-k: 40%
Projekt feladatok és prezentációjajuk: 40%
Órai aktivitás, évközi munka: 20%
Az órai aktivitás, évközi feladatok nappali és levelező tagozaton tanórai csoport és egyéni munkák, kijelölt határidős feladatok elvégzését
jelenti.
Projekt feladat, komplex házi dolgozat
A dolgozatot nappali tagozaton maximum 3 fős csoportban készíthetik el, levelező tagozaton maximum 5 fős csoportokban, Erasmusos és VK-s
hallgatók pedig egyénileg.
1. feladatrész (20 pont)
a) Releváns, időszerű szekunder adatfeldolgozás az adott témáról: az első szemináriumon egyeztetett témák alapján.
Tartalom: Fogyasztói, vásárlói trendek, tendenciák, preferencia rendszerek elemzése, keresleti és kínálati piaci kitekintés. Fontos a pontos
forrásjelölés!
(Hazai és nemzetközi print és online adatok felhasználhatóak.)
3-4 oldal
b) A szemináriumokon egyeztetett témában kvalitatív primer kutatás lebonyolítása.
Tartalom: Kutatási célok megfogalmazása, kutatási segédeszköz kialakítása, a mintavétel lebonyolítása, adatok feldolgozása és értékelése,
konklúzió levonása
4-5 oldal
2. feladatrész (20 pont)
a) Fogyasztói kvantitatív primer kutatás (minimum 150 fős mintán) az adott terület vonatkozásában: az első szemináriumon egyeztetett témák
alapján.
Tartalom: Kutatási célok megfogalmazása, kutatási segédeszköz kialakítása, a mintavétel lebonyolítása, adatok feldolgozása és értékelése az
Alkalmazott piackutatás tárgy keretében meghatározott szempontok szerint
5-6 oldal
b) Kommunikációs stratégiai koncepció körvonalazása
Tartalom: Szekunder és primer vizsgálatok alapján önálló konklúziók levonása. Konkrét marketingkommunikációs stratégiai javaslatok
megfogalmazása, különös tekintettel a márkaérték vizsgálatokra.
Konkrétan milyen célközönségnek, milyen kommunikációs üzenettel, eszközökkel és milyen márkaérték közvetítésével képzelné el az új
termék/szolgáltatás koncepciójának bevezetését a fogyasztói és a szervezeti piacra. Differenciált vagy differenciálatlan megoldásokat
alkalmazna, és miért.
6-7 oldal
A dolgozatot kinyomtatva és elektronikusan, a prezentációt elektronikusan és emlékeztető diák formájában kinyomtatva is le kell adni az adott
időpontban a gyakorlatvezető tanárnak. Késett dolgozatokat nem tudjuk elfogadni!
A dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
A csoportoknak csak egy dolgozatot kell beadniuk, a prezentációjában viszont minden készítőnek részt kell vennie. A dolgozatrészeket egyszerre
kell prezentálni, a prezentáció időtartama minden rész esetében: max 10 perc
A dolgozatok formai követelményei:
Times New Roman betűtípus, 13-as betűnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozatok legeleje a fedőlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítők neve; neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A felhasznált forrásmunkákról minden esetben korrekt irodalomjegyzéket kell készíteni és a szövegközben is korrekten kell hivatkozni.
A dolgozathoz a szükséges mellékleteket minden esetben csatolni kell. Erasmusos és VK-s hallgatók a megjelölt időpontokban tehetnek szóbeli
vizsgát. A házi dolgozat leadása a vizsgán történik, személyesen kel leadni, kinyomtatott formában. A Neptunban meghirdetett vizsgaalkalmakon
túl, egyéni időpontokban kért további vizsgákat a tárgyból nem tartunk.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: A vásárlói magatartás sajátosságai, a fogyasztói piacok jellemzői
A fogyasztói magatartás legfőbb hazai és nemzetközi trendjei 02.14.
GY1: Félévközi feladatok ismertetése, A kutatási brief, a kutatási folyamat átbeszélése, konzultáció 02.13.
GY2: Félévközi feladatok ismertetése, A kutatási brief, a kutatási folyamat átbeszélése, konzultáció 02.20.
2. EA: A vásárlói magatartás sajátosságai, a fogyasztói piacok jellemzői
A fogyasztói magatartás legfőbb hazai és nemzetközi trendjei 02.14.
GY1: Félévközi feladatok ismertetése, A kutatási brief, a kutatási folyamat átbeszélése, konzultáció 02.13.
GY2: Félévközi feladatok ismertetése, A kutatási brief, a kutatási folyamat átbeszélése, konzultáció 02.20.
3. EA: A fogyasztói magatartás elméleti megközelítése, a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők rendszerezésének szempontjai A fogyasztói magatartást befolyásoló kulturális tényezők 02.28.
GY1: Terepmunka: első feladatrész önálló teljesítése 02.27.
GY2: Terepmunka: első feladatrész önálló teljesítése 03.06.
4. EA: A fogyasztói magatartás elméleti megközelítése, a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők rendszerezésének szempontjai A fogyasztói magatartást befolyásoló kulturális tényezők 02.28.
GY1: Terepmunka: első feladatrész önálló teljesítése 02.27.
GY2: Terepmunka: első feladatrész önálló teljesítése 03.06.
5. EA: 03.14. Szünet
GY1: Első feladatrész leadása, prezentációja 03.13.
GY2: Első feladatrész leadása, prezentációja 03.20.
6. EA: 03.14. Szünet
GY1: Első feladatrész leadása, prezentációja 03.13.
GY2: Első feladatrész leadása, prezentációja 03.20.
7. EA: első évközi zh 03.28.
GY1: Terepmunka: második feladatrész önálló teljesítése 03.27.
GY2: Szünet 04.03.
8. EA: első évközi zh 03.28.
GY1: Terepmunka: második feladatrész önálló teljesítése 03.27.
GY2: Szünet 04.03.
9. EA: A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi tényezők: Életstílus koncepciók. A csoporthatás érvényesülésének jellegzetességei 04.11.
GY1: Opcionális konzultáció a második és harmadik feladatrésszel kapcsolatosan 04.10.
GY2: Második feladatrész leadásának határideje, prezentációja 04.17.
10. EA: A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi tényezők: Életstílus koncepciók. A csoporthatás érvényesülésének jellegzetességei 04.11.
GY1: Opcionális konzultáció a második és harmadik feladatrésszel kapcsolatosan 04.10.
GY2: Második feladatrész leadásának határideje, prezentációja 04.17.
11. EA. Véleményvezetők kapcsolata a fogyasztói és vásárlói magatartással. A család és az életív marketing, a családi életciklus, a gyerek szerepe családi vásárlási döntéshozatalban 04.25.
GY1: Második feladatrész leadásának határideje, prezentációja 04.24.
GY2: Szünet 05.01.
12. EA. Véleményvezetők kapcsolata a fogyasztói és vásárlói magatartással. A család és az életív marketing, a családi életciklus, a gyerek szerepe családi vásárlási döntéshozatalban 04.25.
GY1: Második feladatrész leadásának határideje, prezentációja 04.24.
GY2: Szünet 05.01.
13. EA: 2. évközi zh 05.09.
GY1: Harmadik feladatrész leadásának határideje, prezentációja 05.08.
GY2: Harmadik feladatrész leadásának határideje, prezentációja 05.15
14. EA: 2. évközi zh 05.09.
GY1: Harmadik feladatrész leadásának határideje, prezentációja 05.08.
GY2: Harmadik feladatrész leadásának határideje, prezentációja 05.15
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Kollokviumi jegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek
Zh-k: 40%
Projekt feladatok és prezentációjajuk: 40%
Órai aktivitás, évközi munka: 20%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kollokviumi vizsga
 
Kötelező irodalom: Fodor M.- Fürediné K. A.- Horváth. Á: Fogyasztói magatartás egyetemi tankönyv Gödöllő, 2011.
Törőcsik Mária: Vásárlói magatartás Akadémia Kiadó, 2006.
Ajánlott irodalom: Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók Akadémia Kiadó, 2011.
Hofmeister Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó 2003.
Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás trendek, KJK Kerszöv, 2003.
Aktuális cikkek esettanulmányok, a Marketing&Menedzsment, a Kreatív, a Figyelő és a HVG szakfolyóiratokban.