Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Csatári András;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás, és amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, fejlõdése, társadalmi szerepe. Állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak, a jogforrás. A jogszabály fogalma, felépítése. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség fogalma, a jogalanyok.
2. Az Alkotmány helye és szerepe a magyar jogrendszerben. A jogállamiság. Az Alkotmány által szabályozott társadalmi viszonyok. Az állami szervezetrendszer, a demokratikus hatalomgyakorlás alapelvei. Az államhatalmi szervek és feladataik. Az Országgyûlés. A hatalomgyakorlás helyi szintje: az önkormányzati képviselõ-testületek. Az államigazgatási szervek rendszere (kormány, országos hatáskörû szervek) feladatai és mûködésük. Az államigazgatási eljárás. Az igazságszolgáltatás szervei és az ügyészségek. A sajátos feladatokat ellátó állami szervek (Alkotmánybíróság, Állami Számvevõszék).
3. A polgári jog szabályozási tárgya, alapelvei. A polgári jogi jogviszony. A tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése, a közös tulajdon és a használati jogok. Kötelmi jog: A szerzõdéses jogviszony és a szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok. A polgári jogi felelõsség: a kontraktuális és a deliktuális felelõsség.
4. A gazdasági élet alanyai. A gazdasági társaságokra vonatkozó általános és különös szabályok..
5. A munkajog alapjai. A munkajogi jogviszony, létrejötte, tartalma, megszûnése, meg-szüntetése. A munkajogi kapcsolatok rendszere.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga: írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 90 perc. Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, a vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek. (Budapest, 2006.)
Ajánlott irodalom: dr. Petrik Ferenc: Az Ön ügyvédje (Budapest, 1994.)
dr. Szentmiklósi Péter: Ügyvéd a családban (Budapest, 1999.)