Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatoknál, vállalkozásoknál és egyéb szervezeti egységeknél idõrõl idõre szükséges változások
irányítását,
megvalósítását, szervezetek szükségszerû megújulását. A sikert eredményezõ folyamatok, módszerek megismerése és tudatosítása mellett a
hallgatók
megismerhetik a jövõ kihívásait, melyek ismerete megkönnyítheti a változások, változtatások elfogadását, gyakorlati megvalósítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány és a zárthelyi dolgozat eredményes megírása és beadása a megbeszélt idõpontban. A konzultációkon történõ rendszeres
részvétel.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A változásmenedzsment alapjai – Miben segíthet a
változásmenedzsment tudománya?
2. A változás folyamata - A változás és változtatás „szükségessége”
3. A változásmenedzsment alaptechnikái- A változással szemben történõ ellenállás
4. A változással, változtatással kapcsolatos reakciók- Konfliktusok – konfliktusok kezelése
5. A pozitív változás reakciói- Rendszerszemlélet- Folyamatgondolkodás Üzleti folyamatok – Kis- és nagyméretû szervezeti változások bevezetésének modelljei
6. Válságmenedzsment- A válságmenedzsment alapjai, feladata,
Problémamegoldás - I. ZH
7. A válság kialakulásának általános okai – A válság fajtái –
A válság kialakulását elõidézõ okok a gazdálkodás területén ( Piac,
Termelés, Pénzügyek, Menedzsment, A helytelen allokáció
8. Általános hibajelenségek: 1, Szakmailag hibás döntések 2, Hibás
helyzetmegítélés 3, Hibás eszköztár alkalmazása 4, Helytelen idõzítés


9. Innovatív változtatások menedzselése
10. Válságmenedzsment – megelõzõ jellegû ( preventív válságmenedzselés)
Zavarelhárító (turnaround ) jellegû válságmenedzselés

11. Krízismenedzsment ( tõkekivonás, szanálás, felszámolás )
12. Csõdmenedzselés
13. A vállalkozási, szervezeti kultúra kialakításának és fejlesztésének
menedzselése 2. ( ZH.)
14. Félév lezárása
 
Kötelező irodalom: Dr. Farkas Ferenc: Változásmenedzsment, Akadémia Kiadó, Budapest,2005
ISBN 963058266X + az elõadáson elhangzott ismeretanyag
Ajánlott irodalom: Horváth Gyõzõ (2003): Válságmenedzselés a gyakorlatban, Glória Press Kiadó, Budapes
Csath Magdolna (2001): Stratégiai változtatásmenedzsment, Aula Kiadó Kft., Budapest
Dinya László (2008): Szervezetek sikere és válsága, Akadémia Kiadó, Budapest