Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplõit, a reklámkampány tervezésének
részleteit, a kreatív és média-tervezés részleteit.
A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló – csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok
gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletû adaptációját, a kreatív gondolkodás, a kommunikációs,
döntéshozatali
készség fejlesztését. A hallgatók így képessé válnak a marketingkommunikációs feladatok komplex tervezésére, szervezésére, elemzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során három feladatot kell megoldaniuk a hallgatóknak 3 fõs csoportokban.
A csoportösszetétel módosításra lehetõség utoljára a második szemináriumon van. Ezt követõen a csoportösszetételén változtatni nem lehet.
A házi feladatok formai követelménye:
Times New Roman betûtípus, 13-as betûnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozat legeleje a fedõlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítõ(k) neve; Neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztetõ dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében,
kizárólag a gyakorlatvezetõnek lehet leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész elõadást meg kell tartani a jelen lévõknek.
Ellenkezõ esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.

1. feladat: A hallgatók csoportonként sorolással kapnak egy terméket/szolgáltatást, melyet tetszõlegesen fel kell ruházzanak speciális
tulajdonságokkal, azaz egy új termék/szolgáltatás variációt kell kitaláljanak. Ennek a piaci bevezetéséhez kapcsolódó reklám-kampánytervének
briefjét kell elkészíteniük és prezentálniuk.
A dolgozat terjedelme 2-3. oldal, prezentációja max 5 perc.

2. feladat: A 3. feladatban teljesítendõ reklámkampány célországának, célpiacának elemzése (országtanulmány) kulturális, fogyasztói
sajátosságok,
médiapiaci jellemzõk, médiapreferencia, a kreatív és médiatervezés szempontjából fontos ismérvek alapján.
A dolgozat terjedelme 8-12 oldal, prezentációja max 7 perc.

3. feladat: Az elsõ gyakorlaton sorsolással kapott termék/ szolgáltatás reklámkampányának megtervezése.
A dolgozat javasolt struktúrája:
- A termék vagy szolgáltatás bemutatása (kiemelten a USP)
- A célközönség meghatározása, pozicionálás
- A termék/szolgáltatás reklámprogramjának megtervezése, az 5M alapján
- A promóciós mix további elemeinek megtervezése.
A dolgozat terjedelme 10-12 oldal, prezentációja max 7 perc.
A házi dolgozatok és a zárthelyi dolgozatok javítására, pótlására lehetõség nincs!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Bevezetés, feladatkijelölése.(02.14.) A reklámpiac jellemzõi, ügynökségek fajtái, felépítése, együttmûködés ügyfél és ügynökség között.
2. Előadás:(02.28) A reklámkampányok tervezésének lépései, a briefing, briefing típusai, tartalma, szerepe a reklámtervezésben.
3. Előadás:03.14. Szünet
4. Előadás:03.28. Projektmunka: országtanulmány elkészítése
5. Előadás:04.11. Médiatervezés, médiumok típusai, előnye, hátránya
6. Előadás:04.25. Kiselőadások, opcionális konzultáció a reklámkampánnyal kapcsolatosan / MEB
7. Előadás:05.09. ZH
8. Gyakorlat:első feladatrész ismertetése, feladatok kijelölése 02.21.
9. Gyakorlat:Terepmunka: első és második feladatrész előkészítése (03.07.)
10. Gyakorlat:03.21. Hallgatói prezentáció: brief
11. Gyakorlat:04.04.Hallgatói prezentáció: „Országtanulmány”
12. Gyakorlat:04.18.Hallgatói prezentáció: Reklámkampányterv
13. Gyakorlat:05.02.Hallgatói prezentáció: Reklámkampányterv 2.
14. Gyakorlat:05.16. Opcionális pótlás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
vizsgajegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek:
Zh: 30%
1. házi dolgozat: 15%
2. házi dolgozat: 25%
3. házi dolgozat: 30%

Az aláírás feltétele, a házi feladatok elkészítése minimum 50%-os elfogadhatósági szinten és prezentálás határidõre, a zárthelyi dolgozat megírása a kijelölt idõpontban.

Vizsgakurzus és Erasmus esetén:
A hallgatóknak egyénileg kell elkészíteniük a fent említett feladatokat (szabadon választhatnak ki terméket/szolgáltatást) és azt a szorgalmi idõszakban eljuttatni kinyomtatva az GTI titkárságra az oktató nevének feltüntetésével. Ezen részfeladatokból áll össze a gyakorlati jegy: 20%-35-45%-ban, tehát zh, írásbeli vizsga nincs.
 
Kötelező irodalom: Elõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: 1. Incze Kinga-Pénzes Anna: Reklám helye 2.0.
2. Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció érthetõen, Szókratész, 2011.
3. Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.