Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22MLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 20
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában, megismerje a vállalati pénzügyek specialitásait, különösen a finanszírozásra és a beruházás értékelésre vonatkozó ismereteket. További cél, hogy a hallgatók megismerjék a modern vállalati pénzügyek eszköztárát, és képessé váljanak a vállalatok alapvetõ pénzügyi dokumentumainak értelmezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
Egy zárthelyi dolgozat írása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzgazdálkodás, pénzügyi kapcsolatok, vagyon
Finanszírozási stratégia alapelvei, fajtái
Belsõ finanszírozási formák
2. Külsõ finanszírozási formák
Hitelezés, hitelképesség, Pénzügyi teljesítmény mérésének mutatói
Lízing, lízingpiac,
3. Faktorálás, faktorpiac,
Kockázati tõke
Befektetési stratégia./ Finánc és reálbefektetések /
4. Beruházás-gazdaságossági számítások elmélete és gyakorlata
5. Számítási feladatok gyakorlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga a tantárgy elméleti és gyakorlati tananyagából a vizsgaidõszakban.
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
 0 – 50 %: elégtelen (1);
 51-62 %: elégséges (2);
 63 – 74 %: közepes (3);
 75 – 86 %: jó (4);
 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévzárás módja írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom:  Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003
 Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Ajánlott irodalom:  Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.
 Brealey – Meyers: Modern Vállalati Pénzügyek 1.-2., McGraw Hill – Panem, 1992.
 Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
 Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
 Fazakas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)