Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Prof. Dr. Takács István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerik a tõke- és pénzpiacok felépítését, intézményrendszerét, a reálgazdaság és a tõke- és pénzpiacok kapcsolatát, a
befektetési
döntések (beleértve a beruházásokat is) befolyásoló szempontok, hozamok, kockázatok összefüggéseinek készség szintû megismerése, befektetési
döntésekre való képesség kialakítása. Portfoliók kialakításának és kezelésének készség szintû elsajátítása. A tõzsdei ügyletek megismerése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítése kollokvium jegy megszerzésével valósul meg. A NEPTUN-ban található Tõke- és pénzpiaci ismeretek vázlatok és a tõzsdén
jegyzett
cégekbõl hallgató által képzett portfóliók évközi teljesítménye követésének dokumentált naplózása a követelmény. A vizsga formája írásbeli
vizsga,
amit kiegészít a hallgatói portfólio prezentálása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Pénzügyi piacok és részpiacaik. Az értékpapír piacok hazai szabályozása fejlõdésének története napjainkig.
Gyakorlat: Információforrások a pénzpiacok intézményeirõl (tõzsde, bank, felügyelet)
2. Elõadás: A befektetések makro- és mikro-szemléletû megközelítése, a pénz és tõkepiac szerepe a gazdasági rendszerben. A tõkepiac információs rendszere, a felügyeleti rendszer.
Gyakorlat: Felügyeleti rendszer szerepének tanulmányozása.
3. Elõadás: Pénzpiacok intézményei. OTC piacok.
Gyakorlat: Tõzsdén kívüli pénzügyi intézmények szerepének tanulmányozása.
4. Elõadás: A tõzsdék mûködése, belsõ szervezete.
Gyakorlat: Tõzsdék összehasonlítása nyilvános információk alapján.
5. Elõadás: Tõzsdei szokványok, forgalomképesség, tõzsdei áru, a kontraktus. Az értékpapír kibocsátás feltételei és folyamata. A tõzsdei bevezetés elõnyei hátrányai, a bevezetési eljárás, tõzsdeérettség.
Gyakorlat: Értékpapír kibocsátás esettanulmánya.
6. Elõadás: A tõzsdei ügyletek, a megbízás, üzletkötési gyakorlat, a kereskedés folyamata, a forgalomban tartás szabályai, tõzsdei ügyletek fajtái, az ajánlatok típusai.
Gyakorlat: Esettanulmányok tõzsdei kontraktusokról.
7. Elõadás: A befektetések hozama és várható hozama - kockázata, a kockázattal szembeni viselkedések, a racionális kockázatvállalás. A portfolió hozama kockázata, a hatékony portfoliók elmélete, a diverzifikáció szerepe a befektetési gyakorlatban. A tõkeallokáció és a CAPM modell, a CML és az SML egyenesek, a piaci kockázatért fizetett ár.
Gyakorlat: Hozamszámítások. Portfólió szerkesztés. Portfólió hozama. CAPM modell használata.
8. Elõadás: Munkaszüneti nap
Gyakorlat: Munkaszüneti nap
9. Elõadás: Vállalatértékelési módszerek: A fundamentális elemzés elméleti vázlata; A mérlegen alapuló értékelés; A DCF modellek.
Gyakorlat: Vállalatértékelési esettanulmányok.
10. Elõadás: A forward és futures ügyletek a jövõbeli spot és a határidõs árfolyam kapcsolata, határidõs fedezeti ügyletek.
Gyakorlat: Határidõs ügylet esettanulmányok.
11. Elõadás: Az opciók és jellemzõik, put-call paritás és az opciók értékelése.
Gyakorlat: Opciós ügylet esettanulmányok.
12. Elõadás: Technikai elemzések módszerei
Gyakorlat: Tõzsdei vállalatok részvényárfolyamának technikai elemzése.
13. Elõadás: Technikai elemzések módszerei (folytatás)
Gyakorlat: Tõzsdei vállalatok részvényárfolyamának technikai elemzése.
14. Elõadás: Befektetési döntések: technikai versus fundamentális elemzések
Gyakorlat: Döntési esettanulmányok technikai és fundamentális elemzések alapján.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
"Az értékelés összetevõi:
• Írásbel vizsgadolgozat: 50 pont
• Az egyéni feladat (esszé): 30 pont
• Prezentáció, kérdések (védés): 20 pont (A félévközi opcionális feladatokkal +10 pont szerezhetõ.)
"
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag -elõadások vázlata (ppt)
Bodie-Kane-Marcus: Befektetések. Aula Kiadó, Budapest, 2005. 1144 p.
Ajánlott irodalom: "Damodaran, A: Befektetések értékelése, Panem Kiadó, Budapest, 2006, 1065 p.
Bélyácz I.: Befektetési döntések megalapozása. Aula Kiadó, Budapest, 2009"
Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Portfolio.hu, Figyelõ, Heti Világgazdaság, Napi Gazdaság) elõadásokon ajánlott cikkei.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000