Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Buday Andrea Oktatók: Buday Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az elõzõ hat félév során tanult ismeretek szintetizált felhasználása a valós élet szimulálásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A gyakorlatokról a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben leírtakat.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A döntés fogalma, döntéselméletek
2. Döntésoptimalizáció, alternativák és hatásvizsgálat a döntéselõkészitésben - gyakorlat
3. Személyiség és viselkedésminták a döntési folyamatokban - gyakorlat
4. Hitelesség, kompetencia, meggyõzés, magabiztosság, feladatkijelölés, felelõsségi körök, delegálás, végrehajtás, ellenõrzés - gyakorlat
5. Konfliktuskezelés, megoldási módok, gyakorlatok
Csoportmunka, csoportdinamika, szinergikus csoportmunka, gyakolatok
6. Döntéshozatal, döntéselõkészités módszertana, kompromisszum, konszenzus - gyakorlat
7. Érveléstechnika, gondolkodás-problémamegoldás fejlesztése, gyakorlat
8. Információs háló, információáramlási rendszer - gyakorlat
9. Információs háló, információáramlási rendszer - gyakorlat
10. A kontrolling szerepe a döntéselõkészitésben - gyakorlat
11. A kontrolling szerepe a döntéselõkészitésben - gyakorlat
12. Értékelési rendszer kidolgozása a szervezeti kultúra döntéselõkészitõ gyakorlatához - gyakorlat
13. Értékelési rendszer kidolgozása a szervezeti kultúra döntéselõkészitõ gyakorlatához - gyakorlat
14. Beszámolók, a tréningmunka értékelése, irásbeli dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy megszerzéséhez szükséges pontok megoszlása
Döntéselmélet Írásbeli dolgozat 50%
Szimulációs játékok 50 %
Pótlási lehetõségek:
A csoportos félévközi munka miatt nem lehetséges
A félévközi jegy meghatározása a szerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen (1)
50-61% elégséges (2)
62-73% közepes (3)
74-85%: jó (4)
86-100 % jeles (5).
Fontos:
A tantárgy tréningjellege miatt a pótlás nem lehetséges.


Ajánlott irodalom: Meredith Belbin: A team avagy az együttmûködõ csoport
SHL Hungary Kft., 1998.
Roger Dawson: Dönteni tudni kell
AduPrint, 1996.
Reiner Brehler: Beszédtechnika menedzsereknek.
Biztos fellépés. Eredményes elõadás.
Thomas Gordon: Vezetõi eredményesség tréning
Medve András – Sólyom Csaba: A vállalkozó kézikönyve.
Üzleti szimulációs játék (Arkhe Kalypso) Ipari haladó szint 2004. Oktatási segédanyag
Edward de Bono: Hat gondolatébresztõ kalap