Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karay Tivadar Oktatók: Karay Tivadar; Papp József;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény):
 
Oktatási cél: A strukturált és objektumorientált fejlesztési elvek, módszertanok bemutatása mellett az alapvetõ rendszerszervezési, folyamatszervezési ismeretek átadása. A hallgatók megismertetése olyan korszerû elemzõ-, tervezõ eszközökkel, melyek segítségével képesek lesznek valós folyamatok, informatikai problémák felismerésére, modellezésére, leképezésére, szoftverrendszerek logikai és fizikai rendszertervének elõállítására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zárthelyi, 1 beadandó feladat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A rendszer, az alrendszer fogalma és értelmezései
2. Információ, adat, információrendszer fogalma, az információrendszer fejlõdésének korszakai, az információfeldolgozás folyamata, információgazdálkodás, információmenedzsment
3. Az alkalmazásfejlesztés folyamata, fázisai, strukturált- és objektumorientált fejlesztési-, tervezési elvek és módszertanok
4. Informatikai stratégia, helyzet-, problémafelmérés és elemzés, követelményspecifikáció, projektirányítási módszertanok (pl.: PRINCE), a projektterv, logikai tervezés
5. Projekttervezés
6. A Logikai rendszerterv elemei
7. Modellszemléletek, fizikai tervezés folyamata, fizikai rendszerterv elemei
8. Folyamatmodellezés, SSADM eszközök, állapot-diagramm, folyamat-diagramm (MS Visio)
9. Adatmodell szemléletek, korszerû tervezõ eszközök, fizikai adatmodell tervezés (PowerDesigner)
10. A vizualizáció szerepe a fejlesztésben, az UML modellezõ nyelvi szabvány
11. User-interface modellek, GUI tervezési feladatok (MS Visio)
12. 12. Tervezési gyakorlat
13. Oracle Express és tervezési eszközei, más tervezési eszközök
14. Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
Pót zárthelyi a vizsgaidõszakban
A félévközi jegy kialakításának módszere:
1 zárthelyi, 1 beadandó feladat (A ZH max. pontszáma 100 p.; 65 pont: 2; 66-75: 3; 76-90: 4; 91 pont fölött: 5)
 
Kötelező irodalom: Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztése és menedzselése – Novadat, 2003., Gyõr
Ajánlott irodalom: Raffai Mária: Objektumok az üzleti modellezésben, Novadat 2001., Gyõr
Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése – Panem, 2007.
 
Egyéb segédletek: Oktató által biztosított elektronikus jegyzet
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint