Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A személyközi kommunikáció általános összefüggésrendszerének bemutatása. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált mûködésében, valamint az
egyéni
érdekérvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti kommunikáció jellemzõi

2. Verseny, együttmûködés és a bizalom az üzleti életben

3. A kommunikáció verbális és non-verbális eszközei
4. Kommunikáció folyamata, az üzenet összetevõi
5. Önismeret, emberismeret a kommunikációban
6. Információátadás nehézségei
7. A tranzakció-analízis elmélete
8. Érdekérvényesítési formák, a meggyõzés eszközei
9. A meghallgatás mûvészete
10. Az üzleti tárgyalás felépítése
11. Zárthelyi dolgozat
12. Kommunikációs stílusok
13. Kommunikáció az állásinterjún
14. Üzleti kommunikációs helyzetek vizsgálata
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zárthelyi dolgozaton min. 51 % + gyakorlati feladat megoldása
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció jegyzet
Schulz von Thun, Friedmann: A kommunikációs zavarai és feloldásuk