Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A jog és az állam fogalmának megismerése, a magyar jogrendszerrõl használható ismeretek megszerzése, mely alkalmassá teszi a hallgatókat arra,
hogy
jogalkalmazó
állampolgárként jogi ügyleteikben, szerzõdéses jogviszonyaikban, valamint a gazdasági életben alapvetõ jogi ismeretekkel rendelkezzenek,
illetve
átlássák a Magyar Köztársaság
jogalkotási, jogalkalmazási rendszerét, megismerjék az Alaptörvényt és a kiemelt fontosságú, alapvetõ jogviszonyokat szabályozó normákat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A vizsga módja: évközi írásbeli zárthelyi dolgozat a szorgalmi idõszakban pót zárthelyi dolgozat biztosításával. Az írásbeli zárthelyi
dolgozatra 60
perc áll rendelkezésre.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az állam –és jogtudomány rendszere, a jogrendszer tagozódása
2. Jogalkalmazás. Jogviszony, jogi tények, jogszabály.
3. Jogérvényesülés. Jogtétel, jogszabály, közzététel.
4. Jogi normák fajtái. Jogi norma érvényessége, kötelezõ ereje. Jogi norma (teljes magatartási szabály)
5. Jogforrási rendszer sajátosságai. Jogképzõdés. Jogalkotás-jogforrás. A jog fogalma.
6. Államszerkezet, államszervezet, az állam sajátosságai.
7. Az állam és a társadalmi-gazdasági környezet kapcsolata. Állami szervek rendszere.
8. Az állam rendeltetése. A modern állam kialakulása. Alaptörvény. Jogalkotási törvény.
9. A polgári jog a magyar jogban, a gazdasági társaságok joga, cégjogi alapok.
10. A magyar büntetõjog alapjai.
11. Munkajogi alapok.
12. Közigazgatási eljárás alapjai.
13. Magyarország helyi önkormányzati rendszere.
14. Családjog, gyermekvédelem, mediáció.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
írásbeli vizsga, melyre 60 perc áll rendelkezésre
 
Kötelező irodalom: Szilágyi Péter: Jogi Alaptan, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011 (Osiris Kiadó, 2006)
Patyi András, Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében),(Dialóg Campus Kiadó, 2012)
Ajánlott irodalom: Ajánlott továbbá az elõadások alapját képezõ, az elõadásokon feldolgozott és tanult jogszabályok ismerete. A hatályos magyar joganyag képezi
az
ajánlott jogszabályok alapját,
különösen a/az
- Alaptörvény
- 2010. évi CXXX. törvény A jogalkotásról
- 2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl
- 2011. évi CXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- 2012. évi I. törvény A Munka törvénykönyvérõl
- 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl
- 2002. évi LV. a közvetítõi tevékenységrõl