Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin; Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a legfontosabb közgazdasági elmélet és módszertan döntésorientált megközelítésű gyakorlati alkalmazására készülnek fel, megismerve a
legfontosabb piacgazdasági kategóriákat, működési sajátosságaikat, kiemelve az egyéni, vállalati döntésekkel a kapcsolatukat. Az előadásokon a
vezetői döntéseket alátámasztó, segítő módszerekkel való ismerkedés történik, a gyakorlatokon különböző üzleti szituációk megoldása valósul meg,
amely magába foglalja az esetpéldák feldolgozását, gyakorlati kalkulációk, modell számítások elkészítését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítése egyéni feladat elkészítésével, védésével, továbbá a félév végi zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítésével
valósul meg. Az Üzleti gazdaságtan vázlatok és választható témalista, amely a Moodle-ban található, alapján történik az egyéni feladatok megoldása.
Továbbá az előadásokon elhangzó kérdések kifejtésével többlet pontok szerezhetők.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Magyarországi vállalati struktúra, jellemzése (KSH adatbázis alapján). Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák). Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák, fedezet) - számítási feladatok.
2. Környezet elemzési módszerek (PEST, PESTEL, STEEP) szerepe. Termékpálya, termékszerkezet értelmezése a kkv szektorban. Egyéni feladat, témaválasztás, esettanulmány – feladatkiadás.
3. Tárgyi eszközgazdálkodási feladatok (beruházás, üzemfenntartás, termelési szerkezet és beruházás kapcsolódások). Cost and profit analysis.
4. Vállalati stratégiák – esettanulmány. Prezentáció.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
"Az értékelés összetevői:
• Írásbel zárthelyi dolgozat: 50 pont
• Az egyéni feladat (esszé): 30 pont
• Prezentáció, kérdések (védés): 20 pont
(A félévközi opcionálsi feladatokkal +10 pont szerezhető.)"
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Aláírás feltétele: Határidőre beadott két esszé.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag -előadások vázlata (ppt)
Kaplan, R. S. – Atkinson, A. A.: Vezetői üzleti gazdaságtan. Panem Business Kft., E-book Budapest, (ill. papír: 2003 (ISBN 963 545 375 2))
Ajánlott irodalom: Anthony, R. N.–Govindarajan, V.: Menedzsmentkontroll-rendszerek. Panem Könyvkiadó Kft., Budapest, 2009 (ISBN 978-963-545-512-6)
Turčeková,N. – Svetlanská, T. – Takács I. (2016): Business Economics – International V4 Studies. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad
University Studies Grant No. 61200004. 109. p
Sadov, R. - Takács-György, K. (2016): Selected chapters from Strategic Management. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad University Studies
Grant No. 61200004. ISBN 978-80-552-1509-9. 86. p
Takácsné György K, Takács I (2014): Jellemző-e a stratégiai gondolkodás az Észak-magyarországi régió kkv-szektorában?. Competitio 13:(1) pp. 88-100.
Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Figyelő, Heti Világgazdaság, Vezetéstudomány, Competicio, Harvard Business Press) előadásokon ajánlott
cikkei.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000