Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Enyedi Miklósné dr. Oktatók: Enyedi Miklósné dr.; Dr. Szikora Péter;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A menedzseri tevékenység elsõdleges jellemzõinek, a döntéshozatalnak a támogatása, elméleti és gyakorlati segítése. A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a döntéselmélet elvi kérdéseit, részben érintik a döntési modelleket és módszereket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4. és 10. hét: Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A döntéselmélet tárgya, módszere, szerepe. A döntés fogalma és csoportosítása

Döntési probléma strukturálása döntési fa alkalmazásával
2. A probléma és a döntés kapcsolata. A probléma rendszerszemléletû közelítése

Döntési probléma kiértékelése, optimum meghatározása
3. A döntési folyamat és egyes szakaszai. Információ a döntési folyamatban.

Döntéselemzés a gyakorlatban
4. Döntési szituációk és jellemzõik

Többkritériumos döntési probléma (esettanulmány)

5. Cselekvési változatok, stratégiák kialakítása

Az elvárt értékek modellje
6. Cselekvési változatok értékelése, döntési kritériumok

Példák döntési kritériumok alkalmazására
7. A hasznosság szerepe a döntésnél

Hasznosság szerinti döntés, hasznossági függvény
8. A döntéselmélet alapvetõ irányzatai. A közgazdasági és az adminisztratív iskola

Matematikai programozás gyakorlati vonatkozásai

9. A kiegészítõ és az optimális döntéselmélet. Objektív és korlátozott racionalitás. Operációkutatás a döntés-elõkészítésben

Kielégítõ döntések, igényszintek
10. Normatív és leíró döntéselmélet felfogás

Példák a statisztikai döntéselméletre
11. Csoportos döntések helye, szerepe. Csoportanatómia

Kockázatvállalás csoportos döntéseknél (esettanulmány)
12. Konfliktusok szerepe, konfliktuskezelõ stratégiák

Interaktív csoportmódszerek a gyakorlatban
13. Csoportos döntési technikák

Döntéshozatal csoportosan
14. Projekt menedzsment, hálós modellek a döntési és irányítási rendszerben
Hálószerkesztés a gyakorlatban

Determinisztikus és sztochasztikus hálótervezési eljárások
Idõtervezés a hálótervezési eljárásoknál
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Enyedi Miklósné dr.: Döntéselõkészítés (bevezetés a hálótervezési ismeretekbe) BDGMF 1021
Enyedi Miklósné dr.: Bevezetés a döntéselméletbe Ligatura, Budapest, 1997.
Enyedi Miklósné dr.: Döntéselmélet BMF KGK 4014, Budapest,2005.

Ajánlott irodalom: Dr. Kocsis József szerkesztésében: Menedzsment mûszakiaknak Mûszaki Könyvkiadó 1994.
Enyedi Miklósné dr.: Gazdasági matematika Mûszaki Könyvkiadó, Budapest 1977.
Kornai János: Anti-eqvilibrium Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1971.
Kindler József : Fejezetek a döntéselméletbõl AULA Kiadó 1992.

 
Egyéb segédletek: Esettanulmányok, feladatok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 81-85. old. szerint