Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában, megismerje a vállalati pénzügyek specialitásait, különösen a finanszírozásra és a
beruházás
értékelésre vonatkozó ismereteket. További cél, hogy a hallgatók megismerjék a modern vállalati pénzügyek eszköztárát, és képessé váljanak a
vállalatok alapvetõ pénzügyi dokumentumainak értelmezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az előadásokon való részvétel nem kötelező.
- A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- A házi feladatok leadása nélkül a hallgatótól az aláírás megtagadható!
- Két dolgozat sikeres teljesítése a 8. és a 13. héten, a házi feladatok leadása határidőre, valamint az elméleti zárthelyi dolgozatok
teljesítése, minimum 50%-os szint elérése együttesen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzügyek alapfogalmai
2. Vállalkozások finanszírozási döntései
1. Elméleti kis zh
3. Belső finanszírozási formák.
1. Kötelező házi feladat
4. Külső finanszírozási formák
2. Elméleti kis zh
5. Vállalkozások és a tőkepiac
6. Vállalatértékelés, pénzügyi teljesítmények értékelése
3. Elméleti kis zh
7. Beruházási döntések alapfogalmai
2. Kötelező házi feladat
8. GYAKORLATI ZÁRTHELYI DOLGOZAT 1.
9. Beruházások fogalma, fajtái
10. Beruházás gazdaságossági számítások
4. Elméleti kis zh
11. Beruházások pénzáramlásai
3. Kötelező házi feladat
12. Forgótőke menedzsment
5. Elméleti kis zh
13. GYAKORLATI ZÁRTHELYI DOLGOZAT 2.
4. Kötelező házi feladat
14. PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi időszak 14. hetében ,valamint a vizsgaidőszak első 10 munkanapján lehetséges aláíráspótló vizsga formájában azon hallgatók számára, akik a kijelölt időpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, a pótlás nem engedélyezett, így letiltásra kerülnek. Írásbeli vizsga a tantárgy elméleti és gyakorlati tananyagából a vizsgaidőszakban.
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
- 0 – 49 %: elégtelen (1);
- 50-61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalakozások pénzügyei, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem
- Pappné Dr. Nagy Valéria – Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalkozások pénzügyei példatár, Elektronikus jegyzet, Óbudai EgyetemAjánlott irodalom: - Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003
- Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
- Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.
- Brealey – Meyers: Modern Vállalati Pénzügyek 1.-2., McGraw Hill – Panem, 1992.
- Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
- Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
- Fazakas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)