Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Piricz Noémi;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMSA1GMLD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék a vezetõi számvitel alapfogalmait és alapösszefüggéseit; megtanulják a költségfogalmakat, a költségek csoportosításának
szempontjait, a teljes önköltségszámítást, a határköltség-számítást, a fedezeti elemzést, megismerkednek a tevékenységen alapuló költségszámítással,
a forgalmi-, eredménytervvel, a standard költségszámítással, s ezáltal képesek lesznek eltérés-elemzésekre, egyszerû és komplex gazdaságossági
vizsgálatok és elemzések elvégzésére, valamint a gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az információ-ellátás összehangolására.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetõi számvitel szerepe, jelentõsége a vállalat irányításában, célja és funkciói. A pénzügyi és vezetõi számvitel összehasonlítása. A költségek fogalma. A költségek csoportosítása különbözõ ismérvek alapján. A költség, ráfordítás és kiadás közötti különbség. Határköltségszámítás és fedezeti elemzés
Az ÁFKN struktúra elemzése. Fedezeti pont meghatározás.
2. A kalkuláció fogalma és fajtái (elõ-, közbensõ és utókalkuláció). Kalkulációs és önköltségszámítási módszerek (egyszerû osztó, egyenértékszámos osztó, normatív, pótlékoló és vegyes kalkuláció).
3. Teljes- és részköltségszámítás.Tevékenységalapú költségszámítás (ABC) fogalma, összefüggései, folyamata, kialakítása. Standard költségszámítás;
4. Speciális döntési problémák (Az optimális termelési és értékesítési program meghatározása. Döntés az eladási ár alsó határáról, saját vagy külsõ gyártás. Target costing eljárás.)
Költségelemzés: Költségelemzés fogalmai; Összehasonlító viszonyszámok; Közvetlen költségek elemzésének módszerei; Rugalmasságon alapuló költségelemzés
5. Költségelszámolás és az eredménykimutatás összefüggései (Költségkimutatások), Eredményelemzés; A pénzügyi helyzet alakulásának elemzése: Likviditási mérleg, pénzügyi helyzet elemzésének mutatószámai
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módja:
A vizsgadolgozat módja: írásbeli.

A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-64%-ig elégséges (2)
65-75%-ig közepes (3)
76-88%-ig jó (4)
89-100%-ig jeles (5)

Megjegyzés: Egyéni konzultációra az elõadó, ill. a gyakorlatvezetõ fogadó óráján van lehetõség, valamint e-mailen történõ egyeztetés alapján.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga írásban
 
Kötelező irodalom: Tananyag a Moodle-ben
Kardos Barbara, dr. Sztanó Imre, dr. Veress Attila (2012): A vezetõi számvitel alapjai, Saldo Kiadó, Budapest.
Kardos Barbara, Miklósyné Ács Klára, Sisa Krisztina, dr. Szekeres Bernadett, dr. Veress Attila (2012): Példatár a vezetõi számvitel alapjaihoz,
Saldo Kiadó, Budapest.
Ajánlott irodalom: Bosnyák János és szerzõtársai (2010), Vezetõi számvitel, Saldo Kiadó, Budapest.
Bosnyák János és szerzõtársai (2009), Vezetõi számvitel - Példatár és feladatgyûjtemény, Saldo Kiadó, Budapest.