Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Andó E. Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Menedzsment alapjai GVMMD11GND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az EEM azon eszközeivel, rendszereivel és folyamataival, amelyekre menedzserként szükségük lehet. További
cél, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a megismert eszközök alkalmazásába. Valamint cél, hogy a hallgatók EEM szemléletét a XXI. századi legújabb
gondolatok mentén formáljuk (pl. Google).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények: aktív részvétel a gyakorlatokon, csoportos prezentáció megtartása, 3 számokérő megírása.
Mivel a tantárgyhoz nincs jegyzet, és a számokérők anyagai 80-90%-ban az előadásokon hangzanak el, így az előadások látogatása „melegen” ajánlott.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A motiváció legújabb megközelítései (Collins, Ariely, Csíkszentmihályi)
2. A motiváció klasszikus elméletei (Maslow, Herzberg, McGregor)
3. Motiváció és ösztönzés
4. Munkakörök kialakítása
5. Toborzás és kiválasztás (eszközök és folyamatok)
6. Toborzás és kiválasztás (tesztek megismerése és alkalmazása)
7. Konfliktuskezelés (elmélet, teszt)
8. Konfliktuskezelés (az elmélet alkalmazása)
9. Javadalmazás
10. Teljesítményértékelés (rendszerek és folyamatok)
11. Teljesítményértékelés (alkalmazás)
12. EEM stratégia, az EEM funkciói
13. Zárthelyi dolgozat
14. Karriermenedzsment
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás feltétele az összes gyakorlaton való részvétel, valamint a csoportos prezentáció megtartása.
A gyakorlatok és a prezentáció semmilyen formában nem pótolható.
A félév során 3 számonkérő megírására kerül sor. Megajánlott jegyet az kaphat, aki mindhárom számonkérőt megírja, és a számokérők eredményének számtani átlaga legalább jó.
A félév során egyetlen elmaradt számonkérő pótlására van lehetőség, a szorgalmi időszak végén.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Megajánlott jegy hiányában a tárgy a félév végén, a félév teljes anyagából (előadás + gyakorlat) írandó ZH-val teljesíthető.
 
Kötelező irodalom: Szeghegyi Ágnes: Emberi erőforrás menedzsment, 2010. (letölthető elektronikus tananyag)
Laszlo Bock: A Google titok
Ajánlott irodalom: Abraham Maslow: Elmélet az emberi motivációról
Frederick Herzberg: Még egyszer: Miként motiválja alkalmazottait?
Douglas McGregor: X-elmélet, Y-elmélet
Csíkszentmihályi Mihály: Flow
Daniel Pink: Motiváció 3.0, Ösztönzés másképp
 
Egyéb segédletek: TED előadások (Daniel Pink, Dan Ariely, Csíkszentmihályi Mihály, Larry Smith, Simon Sinek, Sheryl Sandberg, Andrew McAfee)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minőségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint