Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék a reklámtervezés folyamatát, a reklámpiac szereplőit, a reklámkampány összeállításával kapcsolatos stratégiai és operatív
feladatokat, a kreatív- és média-tervezés részleteit.
A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló – csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok
gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletű adaptációját, a kreatív gondolkodás, a kommunikációs, döntéshozatali
készség fejlesztését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy vizsgával zárul. A félévközi teljesítmény (prezentációk, szemináriumi projekt feladatok) 50%-ban, a vizsga eredménye 50%-ban, kerül
beszámításra az érdemjegybe.
Az aláírás megszerzésének feltételei: a zárthelyi dolgozat 50%-os teljesítése és az eredményes (legalább 50%-os szintű) házi dolgozatok
összeállítása és prezentálása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Bevezetés, ismétlés: a kommunikációs folyamat működési mechanizmusa, alkotóelemei. Zajtípusok, kódolási eljárások
Szeminárium: A házi feladatok megbeszélése, ütemezése
2. Szeminárium: Reklámelemzés megadott szempontok alapján (pszichológiai irányzatok érvényesülése, kötöttségek stb.).
3. Előadás: A reklámpszichológia alapjai, pszichológiai iskolás megjelenése a marketingkommunikációban, kommunikációs kötöttségek a reklámban A reklám hatásmechanizmusok, egyszerű és hierarchikus modellek, előnyök, hátrányok
Szeminárium: A reklám hatásmechanizmusának vizsgálata gyakorlati példákon keresztül, reklámelemzés
4. Szeminárium: A reklámpiac jellemzői, ügynökségek fajtái, felépítése, együttműködés ügyfél és ügynökség között, brief típusok
5. Előadás: Integrált marketingkommunikáció fogalma. A reklám helye és szerepe az integrált marketingkommunikáció tervezésében. A reklámpiac legfontosabb ismérvei: szereplők, jelentősebb jogi, etikai szabályok. A reklámkampányok tervezésének lépései, az 5M.
Szeminárium: A brief tartalmi és formai elemeinek megbeszélése. Egy konkrét kampány stratégiájának áttekintése.
6. Szeminárium: Hallgatói projektfeladat – brief összeállítása
7. Előadás: Kreatív tervezés, a kreatív brief jelentősége; a reklámüzenet megalkotása, módszerei. Az üzenetalternatívák elemzése, értékelése. A USP, UEP meghatározásának gyakorlati kérdései Az üzenet kivitelezésének szempontjai: a hangnem, a stílus, a szavak, a forma.
Szeminárium: Díjnyertes kampányok kreatív kivitelezésének elemzése.
8. Előadás: Médiatervezés feladatai: ATL eszközök: nyomtatott médiumok, közterület, televízió, rádió
Szeminárium: Médiatervezési feladat, konkrét médiatervek áttekintése
9. Előadás: Médiatervezés feladatai: ATL eszközök: nyomtatott médiumok, közterület, televízió, rádió
Szeminárium: Médiatervezési feladat, konkrét médiatervek áttekintése
10. Szeminárium: Hallgatói prezentáció - reklámkampány.
11. Előadás: A Médiakutatás: a médiakutatás adatbázisa, a médiatervezéshez szükséges mutatószámok: médiamutatók
Szeminárium: Hallgatói prezentáció - reklámkampány
12. Zárthelyi dolgozat
13. Előadás: A reklám speciális területei: non business szervezetek kommunikációja, társadalmi célú reklámozás
Szeminárium: Hallgatói prezentáció - reklámkampány
14. Szeminárium: Hallgatói prezentáció - reklámkampány
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Előadások, gyakorlatok anyagai
Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye 2.0 (letölthető)
http://www.kreativ.hu/a_reklam_helye.php
Horváth-Nyírő-Csordás: Médiaismeret, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2013
Ajánlott irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia a webkorszakban, Kommunikációs Akadémia, Budapest, 2012
Kotler: Marketing management, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2006 17. és 18. fejezet
Fazekas I.- Harsányi D.: Marketingkommunikáció érthetően, Szókrátész Külgazdasági Akadémia. Budapest, 2011
Kaszás Gy.: Reklámcsinálás A kis adrenalinjáték, HVG Könyvek Kiadó, Budapest, 2014
Ogilvy D.: A reklámról. Park Kiadó. Budapest, 1997.