Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Iván Csaba;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák egy menedzsment információs szoftver kezelésének technikáját.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ részt venni a foglalkozásokon
Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat
Aláírás megszerzésének feltétele: Az órákon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzsment információs rendszerek alrendszerei, funkciói, bevezetésének gazdasági hatásai; Dashboard rendszerek áttekintõ bemutatása.
2. Alapfunkciók, alapbeállítások, kezelõfelület megismerése.
3. Szakértõi rendszerek, Menedzser-barát informatika; Rendszeradminisztrációs beállítások, jogosultságok és engedélyezési eljárások kezelése.
4. Üzleti jelentések és Kulcs Teljesítmény Mutatók (KPI).
5. OLAP és OLTP rendszerek, többdimenziós adatmodell; Data feed-ek létrehozása, lépései, felépítése.
6. Alapvetõ adatbázismûveletek.
7. Tudásfeltárás, adatbányászat; Komplex adatbázismûveletek.
8. Dashboard és vizualitás (egyszerû mashapp-ok bemutatása).
9. Dashboard és vizualitás (összetett mashapp-ok bemutatása).
10. Big data világa;Interaktív jelentések megismerése, készítése.
11. Jelentések megosztása, összefogása vállalaton belül és kívül.
12. Adatfeltárás, adatszûrõk alkalmazás.
13. Elkészített üzleti jelentések bemutatása, Zárthelyi dolgozat.
14. Elkészített üzleti jelentések bemutatása, Zárthelyi dolgozat pótlása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A plagizálás, illetve a csalás bármely formája nem megengedett és büntetést von maga után. Amennyiben ez valamely hallgatónál elõfordul, az automatikusan letiltással jár. (A büntetés nem feltétlenül korlátozódik csak a letiltásra.)

A jegy kialakításánál a hallgatói aktivitás, felkészültség és kreativitás fontos szerepet játszik.

A zárthelyi dolgozat értékelése a részfeladatok pontozásával történik.
A jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)

Az évközi jegy kialakításának szempontjai:
- business dashboard, üzleti jelentés elkészítése és bemutatása;
- zárthelyi dolgozat
- órai részvétel TVSZ szerint;
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában van.
 
Kötelező irodalom: Aris MashZone online oktatási anyaga www.mashzone.com/web/products/ARIS_Mashzone/en/index.htm(angol és német érhetõ el)
Ajánlott irodalom: Hetyei József: ERP rendszerek Magyarországon a 21. században
Viktor Mayer-Schönberger - Kenneth Cukier:Big Data