Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 10 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja mindazoknak a diszciplináknak a bemutatása, amelyek tudatos és átgondolt felhasználásával az egyre erősödő versenyben sikeresek
lehetnek a vállalkozások. Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb
marketingfelfogásokra és módszerekre, egyebek között a kapcsolatépítés, a marketingkommunikáció új módszereire.
A modern marketing eszközrendszerének megismerése a menedzsment komplex döntési környezetében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zh
2 házi dolgozat prezentációja
1, az első előadáson leegyeztetet témában történő kiselőadás megtartása a kijelölt határidőben

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése
a félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselőadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

1. házi dolgozat rész:
Az első szemináriumi órán kiadott szolgáltatás/ márka/ termék piacát szekunder és primer kutatással (a szaktanárral egyeztetett kutatási
módszerrel) kell elemezni. Ezt követően a piacra vonatkozó legfőbb önálló konklúziókat, önálló észrevételeket kell megfogalmazni és javaslatot
tenni új célpiac(ok) megtalálására, karakterizálására (10-15 oldal)

2. házi dolgozat rész:
A teljes marketing mixre vonatkozó stratégia koncepciójának kidolgozása (10-15 oldal)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-2. EA: Bevezetés a holisztikus marketingbe Marketing környezet elemzése (09.22.)
2. 3-4. EA: Környezetelemzés a gyakorlatban Célpiaci marketing Szegmentáció a gyakorlatban (10.06.)
3. 5-6. EA: Fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők Fogyasztói döntések a gyakorlatban (10.20.)
4. 7-8. EA: Piackutatás alapjai, Marketingkutatás a gyakorlatban (11.03.)
5. 9-10. ZH és hallgatói előadások (12.01.)
7.
8.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kollokviumi jegy (melyet a félév során való teljesítményekből áll össze):
zh (50%)
házi dolgozat prezentációja (50%)
 
Kötelező irodalom: Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: • Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres Zoltán: Döntésorientált marketing. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005
• Jäckel Katalin-Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése 2010. Perfekt Kiadó Budapest
Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai