Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való
eligazodás segítése. a gazdasági ismeretek elsajátítása révén a műszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A
tantárgy
előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtan alapkérdései. A mikroökonómia alapfogalmai, egyszerűsítõ feltételezései. A piac fogalma, keresleti és kínálati függvény értelmezése, Marshall kereszt. Piaci egyensúly és egyensúlytalanság. Fogyasztói és termelői többlet.
2. A fogyasztói döntések vizsgálata. Határhaszon fogalma, Gossen I. és II. törvénye. Költségvetési egyenes és közömbösségi görbe. A fogyasztó optimális választása. ICC, PCC, egyéni keresleti függvény és rugalmassági mutatók.
3. Termelési függvény rövid és hosszú távon. Határtermék. Költségek fajtái rövid távon, költségfüggvények. A tökéletes verseny fogalma, profitmaximalizálás. Egyéni kínálati függvény.
4. A monopólium fogalma és profitmaximalizálásának sajátosságai. Holtteherveszteség fogalma. Termelési tényezők piacán a kereslet értelmezése. Jelenérték számítása.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga: időtartama 60 perc. Az elérhetõ pontszám 70.
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik- Kocsir Ágnes- Közgazdaságtan mérnököknek elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000