Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Gazdalkodási menedzser - asszisztens ;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita; Ferenczi Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb helyzeteiben a
megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történõ begyakoroltatása, rögzítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A gyakorlatokon való aktív részvétel az elõírás alapján kötelezõ a TVSZ szerint
- Egy prezentáció megtartása a 7. hétig, két esettanulmány elkészítése és beadása elõzetes egyeztetés alapján
- Két dolgozat sikeres megírása 7. és a 13. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció során a közlés és befogadás egysége - adó, vevõ, üzenet, csatorna, csatornakapacitás, zaj
Az önismeret jelentõsége, énkép

2. A kommunikáció hatékonyságát segítõ és akadályozó tényezõk
Kommunikációs etika
3. Attitûd, elõítélet, benyomás mechanizmusainak ismertetése
Johari –ablak, Ok-keret
Személyiségteszt

4. Védõoltás-effektus, Pygmalion-effektus jelentõsége a kommunikáció
során
Aktív, értõ hallgatás szabályai
5. A verbális – érveléstechnika, kérdéstechnika
Non verbális kommunikáció elemei – tekintet, mimika-alapérzelmek, gesztusok, testtartás, proxemika-zónatávolságok, emblémák
6. Metanyelv, metakommunikáció –
Paranyelv
Írásbeli kommunikáció

7. 1. Zárthelyi dolgozat
8. IQ- EQ és a kommunikáció
Tesztek
9. Illem, etikett, protokoll
Nemzetközi kommunikáció szabályai, kulturális eltérések
Az illemtan címû film megtekintése, elemzése10. A sikeres karrierépítés kommunikációs szabályai -
álláspályázat, önéletrajz – Minták, tanácsok önéletrajz és
kísérõlevél írásához / Állásvadászat
11. Hogyan készüljünk a sikeres felvételi beszélgetésre, állásinterjúra,
12. A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külsõ és belsõ PR
13. 2. Zárthelyi dolgozat
14. Prezentációk, beszámolók értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok értékelése:
0 – 49 %: elégtelen (1);
50-61 %: elégséges (2);
62 – 73 %: közepes (3);
74 – 85 %: jó (4);
86 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001
Ajánlott irodalom: Forgas J.: A társas érintkezés pszichológiája, Gondolat Kiadó, Budapest, 1994
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll. KJK. 1997.
Pintér Zsolt: Az álláskeresés enciklopédiája, Horton International Hungary Kft. Budapest, 2004
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei
Ottlik Károly: Protokollkódex. Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó.
Az üzleti élet enciklopédiája. Gemini Kiadó