Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: német Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Krepler Erzsébet Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelvvel kiválasztott, a gazdaság fõbb területeit (makroökonómia, mikroökonómia) bemutató témakörök
feldolgozásával. A szakkifejezések és a szakszókincs megismerése és alkalmazása idegen nyelven, idegen nyelvû szakszövegek feldolgozásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 2db 60 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát (elsősorban szakszókincs, fordítás, szövegértés). Az
elégséges érdemjegyhez 50%-os teljesítmény szükséges. Egy elégtelen ZH egyszer pótolható.
Órai aktivitás szintén követelmény.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Wirtschaftssektoren und ihre Bedeutung, Produktionssfaktoren
2. Modelle der Marktwirtschaft
3. Klausurarbeit 1.; Arbeitsmarkt
4. Wirtschaft und Gesellschaft
5. Klausurarbeit 2.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félév során 2db 60 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 50%-os teljesítmény szükséges.
Egy elégtelen ZH egyszer pótolható.
 
Kötelező irodalom: Bajkó-Pintér-Polákovits-Tefner: Bausteine OECONOM
Ajánlott irodalom: Olaszy Kamilla-Pákozdiné Gonda Irén: Neue Wirtschaftsthemen