Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A görög filozófia kialakulásának, az európai identitás keletkezésének és az európai egység eszméje fejlõdéstörténetének bemutatása a politikai
filozófia és a politikai gondolkodás releváns képviselõinek munkássága révén
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások látogatása kötelezõ, (hiányzás a TVSZ-ben rögzítettek szerint, maximum 3 alkalommal lehetséges) és az aláírás feltétele.
A vizsgajegy kialakításának módja: a vizsga írásban történik, két esszékérdésre kell válaszolni az elõadásokon elhangzott tananyag és a
kötelezõ szakirodalom alapján. A sikertelen vizsga javítása a TVSZ-ben rögzítettek szerint, egy alkalommal lehetséges.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények ismertetése
2. Az európai filozófia kialakulása: a milétoszi iskola
3. A szofista filozófia társadalomszemlélete
4. Arisztotelész és az ókori filozófia szintézise
5. A Respublica Christiana és a skolasztikus filozófia
6. Az európai egység középkori koncepciói: univerzális monarchia, európai föderáció
7. Podjebrád György törökellenes szövetségi terve
8. Erasmus és a keresztény pacifizmus eszméje
9. Saint-Pierre abbé pacifista egységterve
10. A felvilágosodás társadalomfilozófiája
11. Montesquieu Európa egységérõl
12. Bentham és az utilitarista közgazdaságtan
13. Kant és az örök béke
14. Összefoglalás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy házi dolgozattal is megszerezhető.
 
Kötelező irodalom: Pais István: A filozófia története. Budapest, 2005, (Szerzõi kiadás)
Boros Gábor [Fõszerk.]: Filozófia. Budapest, 2010, Akadémiai
Ajánlott irodalom: Pais István: A görög filozófia. Budapest, 1982 (több kiadásban)
Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlõdéstörténete. Budapest, 2001, Napvilág.
(a fenti mûveknek a tantárgyi tematikára vonatkozó fejezetei!)
Platón Összes Mûvei I-III. k. Budapest, 1984, Európa
Arisztotelész: Politika. Budapest, 1969 (1984), Gondolat
Elméletek az európai egységrõl (Szerk.: Szénási Éva). I. k. Budapest, 2002, L’Harmattan
Montesquieu Európa egységérõl. Budapest, 1943, Phönix