Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Bukucs Erzsébet; Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplőit, a vállalkozások irányításának különböző
szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt
helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltételei:
1.) A foglalkozásokon való részvétel: A tantervben előírt gyakorlatok és előadások (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti
látogatása kötelező. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek. A részvétel ellenőrzése jelenléti ívvel történik. A gyakorlaton való megjelenés
érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az előadáson elhangzott tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható. A gyakorlatokra az e-learning (moodle) rendszerbe feltöltött gyakorló feladatokat mindenkinek magával kell hozni,
ennek hiányában nem értékelhető az órai munka.
2.) Egy zárthelyi dolgozat megírása a 12. heti előadáson. A dolgozat 100%-ban elméleti ismeretek számonkérése. Eredményes dolgozat feltétele az
összes pontszám minimum 50%-ának megszerzése. Pótlási lehetőség: a 14. héten előzetesen egyeztetett, órarenden kívüli időpontban és helyen.
3.) Minden gyakorlat első 10 percében, előre egyeztetett anyagból, röpdolgozat várható. A félév során a röpdolgozatok 50%-át megfelelt szinten kell
teljesíteni.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás:
Gyakorlat: Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli szabályozás szintjei. Számviteli alapelvek. Bizonylatok fogalma, fajtái, tartalma.
2. Előadás: Beszámoló fajtái és részei. A vállalkozás vagyona, a mérleg tételeinek tartalma
Gyakorlat: Az éves beszámoló mérlegének összeállítása, tételek besorolása.
3. Előadás:
Gyakorlat: Az éves beszámoló mérlegének összeállítása, tételek besorolása.
4. Előadás: Gazdasági események fogalma, mérlegre gyakorolt hatása Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerű gazdasági események rögzítése.
Gyakorlat: Egyszerű gazdasági események könyvvezetése.
5. Előadás:
Gyakorlat: Egyszerű gazdasági események könyvvezetése.
6. Előadás: Értékelési szabályok. (bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés értékvesztés, készletértékelési eljárások)
Gyakorlat: Bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés
7. Előadás:
Gyakorlat: Értékvesztés, készletértékelési eljárások.
8. Előadás: Bevétel, ráfordítás fogalma, fajtái, kapcsolata a vállalkozás tevékenységével. Eredménykimutatás fajtái, eredmény kategóriák.
Gyakorlat: Besorolások mindkét eredménykimutatásban.
9. Előadás
Gyakorlat: Mindkét eredménykimutatás összeállítása, átjárhatóság a két eredmény kimutatás között
10. Előadás: Összetett gazdasági események fajtái, hatása a beszámoló tételeire. Összetett gazdasági események könyvvezetése.
Gyakorlat: Összetett gazdasági események könyvvezetése.
11. Előadás
Gyakorlat: Összetett gazdasági események könyvvezetése
12. Előadás: Zárthelyi dolgozat.
Gyakorlat: Összetett gazdasági események könyvvezetése. Áfa elszámolás.
13. Előadás:
Gyakorlat: Devizás eszközök és forrásokkal kapcsolatos gazdasági események könyvvezetése.
14. Előadás: Külföldi pénzértékre szóló eszközök és források értékelése. Kapcsolódó gazdasági események könyvvezetése
Gyakorlat: Összefoglaló feladatok, pótzh konzultáció.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakítása a vizsgadolgozat összpontszáma alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A moodle rendszerbe feltöltve.)
Számviteli törvény
Ajánlott irodalom: Róth - Adorján - Lukács – Veit: Számviteli esettanulmányok 2017
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
dr.Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila: Könyvvezetés és Beszámolókészítés
SALDO 2016
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.