Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: Dr. Kóczy Á. László;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMKG112NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A cél a piaci verseny mozgatórugóinak megismerése, a piac folyamatainak, a résztvevõk döntéseinek megértése. Bevezetjük az alapvetõ piacszerkezeti modelleket (monopólium, Bertrand- illetve Cournot-oligopólium, monopolisztikus verseny); megvizsgáljuk a piaci résztvevõk viselkedésének különbözõ aspektusait, úgymint: árverseny, termékdifferenciáciálás, árdiszkrimináció, reklámtevékenység, kutatás-fejlesztés, illetve a piacra bejutás és a piacról távozás lehetõségeit.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Áttekintés. A vállalat és a költségek
2. A verseny
3. Monopóliumok, monopszóniumok és domináns vállalatok
4. Kartellek: közös döntéshozatal az oligopóliumban
5. Nemkooperatív oligopóliumok
6. Termékdifferenciálás és monopolisztikus verseny
7. Iparági szerkezet és teljesítmény
8. Árdiszkrimináció
9. Haladó fejezetek az árképzésben
10. Stratégiai viselkedés
11. Vertikális integráció és vertikális korlátozások
12. Információ
13. Reklám és az információk felfedése
14. Terméktervezés és �fejlesztés, innováció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, a vizsga alatt bármely könyv, jegyzet, puska szabadon használható. Mobiltelefon nem lehet a vizsgázónál.
A vizsga 3 feladatból áll és 2.5-3 órát tart. Megoldásuk során a hallgató demonstrálja, hogy érti a tárgy során tanultakat. A feladatok a tankönyvi feladatokhoz hasonlóak.
Minden hallgatónak megvan a lehetõsége, hogy a vizsgafeleadatok közül egyet egy esszével helyettesítsen: Az esszé, terjedelemben nem több, mint 8 oldal, tartalmában a tárgyhoz kapcsolódik és a készítésében legfeljebb 3 hallgató vehet részt. A szerzõk tényleges szerepüktõl függetlenül ugyanazt az értékelést kapják. Az esszét a szorgalmi idõszak utolsó péntekjén reggel 10 óra elõtt, elektronikus és nyomtatott formában is le kell adni. Az esszét leadók a vizsga során megjelölhetnek egy feladatot, mely helyett az esszé beszámítását kérik.

A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
0-54%: elégtelen (1)
55%-64%: elégséges (2)
65%-74%: közepes (3)
75%-84%: jó (4)
85%-100%: jeles (5)
Pótvizsgák: A vizsgaszabályzat szerinti díjak lerovása után, vizsgaidõszakonként egy, a tantárgyfelelõs által megjelölt idõpontban van lehetõség pótvizsgára. A pótvizsga általában szóbeli, sok pótvizsgázó esetén írásbeli.
 
Kötelező irodalom: Carlton-Perloff: Modern piacelmélet, Panem, Budapest, 2006.
Ajánlott irodalom: Luís M. Cabral: Introduction to Industrial Organization, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2000.
Stephen Martin: Industrial Organization: A European perspective, Oxford University Press, Oxford, 2001.