Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Dr. Horváth Katalin;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKGS122NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gazdasági informatika szakon meghatározó jelentõsége van a számviteli tárgy oktatásának.
A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit, a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia.
A számviteli tantárgy alapozását – az alapismeretek tanítását – kiemelten fontosnak tartjuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszernek és az összefüggéseknek a megismertetésére. Célunk a differenciált elõképzettséggel rendelkezõ hallgatók ismereteinek egy szintre hozása, az egységes szakmai alap megteremtése, amely nélkülözhetetlen a késõbbi tartalmi elmélyüléshez.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.
Az aláírás megszerzésének feltétele egy félévközi dolgozat megfelelõ szintû megírása (a dolgozatok összpontszámának minimuma 50%).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer (nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény)
2. Vállalkozói vagyon. Eszköz, forrás fogalmak. Mérleg
3. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
4. Bevétel, ráfordítás fogalmak.
5. Eredmény kategóriák. Eredmény-kimutatás. Összköltség, forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás
6. Könyvvezetés (Egyszeres, Kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend.
7. Gyakorlás.
8. Ellentétes két számlasoros (négy számlasoros) könyvelés
9. Bekerülési érték.
10. Értékcsökkenés.
11. Értékvesztés. Készletek stb felhasználási módszerei (FIFO, átlagos)
12. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése Értékhelyesbítés - Értékelési tartalék
13. ZH
14. Számviteli alapelvek. Számviteli politika. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pótlás módja: a vizsgaidõszak elsõ tíz munkanapján kijelöl vizsganapon.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga formája írásbeli dolgozat. Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával.
A vizsga formája írásbeli dolgozat. Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával. A feladatok és az elméleti kérdések megoldásának értékelése pontozással történik.
0-50%-ig elégtelen (1) (minimum követelmény: példák 40%, elmélet 40 %)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: 1. Dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban – SALDO (kijelölt anyagrész)
2. Számvitel a gyakorlatban – Alapismereti Példatár - SALDO