Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Tokodi Jenõ;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111NK, Ajánlott: Menedzsment alapjai, Matematika I., II., III. és Vállalkozásgazdaságtan I. II.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
14.hét: Fakultatív ZH dolgozat
Vizsgára bocsátás feltétele: az elõadások rendszeres látogatása. A foglalkozásokról való hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket. A TVSZ szerint 2-3 db. évközi feladat határidõre történõ benyújtása ami egyben a félév végi aláírás feltétele is.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A logisztika fogalma. A logisztika tantárgy célja, rendszerszemléletû megközelítésben. Logisztikai rendszerek. Makro-, és mikrologisztika.
2. Termék- és rakományazonosító rendszerek, az adatfelvétel és gépesítése.
3. Adatgyûjtési eljárások; fedélzeti számítógépek; távadat átvitel
4. Navigációs rendszerek.
5. Az InMarSat, a EutelTracks, a GPS és a Galileo rendszerek logisztikai alkalmazása
6. Logisztikai informatikai mintarendszerek mûködésének bemutatása
7. A kereskedelem logisztikájának információs rendszerei
8. Az elektronikus kereskedelem és biztonságtechnikája
9. Az elektronikus adatcsere szabványos kialakítása
10. Az integrált vállalatirányítási rendszerek szerepe a logisztikai folyamat irányításában
11. Az SAP, az Oracle, az MFG Pro ERP rendszerek logisztikai szolgáltatásai.
12. Az informatika szerepe a logisztikában. Virtuális vállalatok és a logisztika. Logisztika a XXI. században.
13. Zárthelyi dolgozat megírása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás pótlás módja: A TVSz-ben biztosított lehetõség szerint (10 munkanapon belül a vizsga idõszakban)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga esetleges szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: [1] Prezenszki J. (szerk): Logisztika (Bevezetõ fejezetek). Mérnöki Továbbképzõ Intézet. 2004. p. 488.
[2] Dr. Lõrincz Katalin: A logisztika alapjai (BMF - BGK 3007, 2005)
Ajánlott irodalom: [1] Dr. Tokodi Jenõ: Az SAP integrált vállalatirányítási rendszer logisztikai moduljai. Egyetemi jegyzet a Logisztikai Informatika c. tárgyhoz. Budapest, 1998. február. p. 62.
[2] Tokodi J. - Prezenszki J. - Gál Gy.: Logisztikai informatika c. tantárgy kib_vített óravázlata. Akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzés tananyaga. Készült a PHARE támogatásával a HU-94.05 "Az oktatás és a gazdaság kapcsolatainak erõsítése" c. program keretében, a BME TUBMEN 0201- L004 - 07 sz. szerzõdése alapján.
[3] Prezenszki J. (szerk): Logisztika (Bevezet_ fejezetek). Mérnöki Továbbképzõ Intézet. 1995. p. 488.
[4] Dr. Tokodi Jenõ: A LIBRA3S for SBO Integrált Gazdálkodás-irányítási Rendszer logisztikai szolgáltatásainak fejlesztése. Rendszerkoncepció. Készült a BME Közlekedésüzemi tanszék és a Mikro Volán Elektronika Rt. közötti Együttmûködési szerzõdés keretében. Budapest, 1998. április, p. 139.
[5] Dr. Tokodi Jenõ: Logisztikai szoftverek és alkalmazásuk. Loginfo, Budapest, 7. k. 1998. 3. sz. május-június, p. 16-20.
 
Egyéb segédletek: https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3D1&bsv=zpwhtygjntrz&scc=1<mpl=default<mplcache=2
Felhasználó: tjloginf
Jelszó: Jolan561220
File ok: tokodi
(e mail: tokodi@kku.bme.hu)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása megfelel az ISO 9001 szabvány 4. fejezet 4.1-4.20 pontjaiban foglaltaknak.