Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Szûts István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók innovációs készségének fejlesztése megváltozott világgazdasági
és Európai Uniós feltételek között. A paradigmaváltásra való felkészítés. A
különbözõ innováció kialakításának módszertanának megismertetése. Felkészítés
a tudástársadalom körülményei közötti kreatív készségek kifejlesztésére.
Felkészítés a folyamatos tudásfrissítésre.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Gyakorlaton és otthon elkészítendõ házi dolgozat idõbeni leadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetõi menedzseri szerepkör, a szervezet hatalmi játékosai, irányelvek a vezetõi munkához.
2. A vezetõ személyiség jegyei. Szervezeti és szervezetfejlesztési modellek. A team munka.
3. A felgyorsult változások kora. A tudás, mint az új hadszíntér. A funky business.
4. A tanulóvállalat, gyõztesek és vesztesek. Hagyományos társaságok és a tanulószervezetek.

5. A tanulóvállalatok mûködésének alapelvei.
Üzleti hálózatok, új szervezeti architektúrák. A hálózatok sikeressége. Informális hálózatok
6. Hálózattipológia. Tudáshálózat. Különbözõ hálózatosodási formák. Virtuális vállalat. Stabil és dinamikus
vállalatok.
7. Információ, társadalom, információs társadalom.
8. Üzleti tervezés alapjai. A klasszikus üzleti terv. A paradigmaváltó üzleti terv. A jó üzleti tervek jellemzõi.
9. Az üzletág, a piackutatás, a termelés, a pénzügyi elemzés.
10. A komplex elemzés. Faktoranalízis, clusteranalízis.
11. Humánerõforrás gazdálkodás. Információáramlás.
12. Paradigmaváltás, asszociáció, kreativitás. A paradigmákról, a kreativitásról.
13. Nem kreatív módszerek. A kreativitás rejtett mechanizmusai. A kreatív képességek agyi lokalizációja.
14. Döntéshozatal és kreativitás. Adat, információ, intelligencia, tudás, bölcsesség. Változásmenedzsment.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat értékelése pontozással történik, maximálisan 100 pont adható. Amennyiben a dolgozat
pontszáma az 50 pontot meghaladja, úgy megajánlott jegy adható. Amennyiben a dolgozat ezt a pontszámot
nem éri el, úgy vizsga zárthelyit kell írni. Ebben az esetben, a házi dolgozat 30%-ban számít be a vizsgajegybe.
A zárthelyi értékelése következõképpen alakul:
0–50%: elégtelen (1);
51–62%: elégséges (2);
63–74%: közepes (3);
75–86%: jó (4);
87–100%: jeles (5).
A sikeres vizsga érdemjegye:
0–50%: elégtelen (1);
51–62%: elégséges (2);
63–74%: közepes (3);
75–86%: jó (4);
87–100%: jeles (5).
A házi dolgozat értékelése, illetve a vizsga zárthelyi megírását követõen is, szóbeli vizsga is elõírható.
 
Kötelező irodalom: Richard S. Tedlow: Vállalkozó titánok, titáni vállalkozások. HVG, Bp., 2003.
Ed Oakley–Doug Krug: Korszerû változásmenedzselés. Bagolyvár Kiadó, Bp., 1997.
Charles Handy: Az elefánt és a bolha. HVG, Bp., 2004.
Ajánlott irodalom: Pintér Róbert: Az információs társadalom (tankönyv). Gondolat, Bp., 2007.
Stephen R. Covey: A kiemelkedõen sikeres emberek szokása. Bagolyvár, Bp., 2004.
Malcolm Gladwell: Fordulópont. HVG, Bp., 2007.
Alan West: Az üzleti terv. Readers International, Hungary, 1992.
Kjell A. Nordström–Jonas Ridderstrale: Funky Business. Akadémiai Kiadó, 2001.