Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Tóth Attiláné dr. Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A félév végére a hallgató képes legyen kutatási terv készítésére, a terv alapján önálló kutatás folytatására, kritika megfogalmazására egy-egy kutatási projekttel vagy beszámolóval kapcsolatban. Az „állítás-bizonyítás” elvének, a hivatkozási szabályok gyakorlati alkalmazásának készségszintû elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kutatásmódszertan jelentõsége és fontossága. A tudománypolitika helyzete, fejlesztésének alapelvei és céljai Magyarországon és a világban. A kutatás politikai, etikai, gazdasági kérdései. Általános és speciális kutatásmódszertan. Plagizálás.
2. Elmélet és kutatás. A kutatás folyamata. Kutatási kérdések, hipotézisek. Induktív, deduktív elméletalkotás.
3. A primer és szekunder kutatás tartalma, különbségei. Mintavétel megbízhatóság, érvényesség, objektivitás. Kvantitatív és kvalitatív kutatás áttekintése.
4. Témaválasztás, kutatási koncepció készítése. Konceptualizálás és mérés.
5. Az információtól az ismeretgazdálkodásig (A hasznosítás típusai az információgyûjtés szintjei és céljai szerint.) Environmental scanning, Business Intelligence.
6. A tudományos írásmûvek típusai. A tanulmány struktúrája.
A tudományos írásmûvek elkészítésének módszertana.A tudományos stílus.
7. ZH
8. Szakirodalom gyûjtése. Könyvtárhasználat, elektronikus szakirodalom használata. Szoftverek.
9. Társadalmi-gazdasági jelenségek és a mérés. A mintavétel logikája, adatfelvétel. Esettanulmányok, megfigyelés, interjúk, tartalomelemzés (documentary evidence), beavatkozás-mentes vizsgálatok, (participant observation).
10. Kérdõíves vizsgálatok, kérdõívszerkesztés.
11. Eredetiség, hivatkozások, plágium.
Hivatkozások, bibliográfia, köszönetnyilvánítás.
A kutatás újdonságértéke.
Kire, mikor, hogyan hivatkozzunk? Hivatkozási szabályok. A magyar és az angol hivatkozások közötti eltérések. APA és Harvard stílus.
Nagy elektronikus dokumentumok készítése – technikák, problémák, trükkök.
12. Kutatási eredmények elemzése, hatásvizsgálat.
A kutatási eredmények és a kutatómunka értékelése.
13. Prezentációk készítése, elõadási beszédtechnika, retorikai követelmények.
Konferencia elõadások és egyéb prezentációk.
Pályázatok írása – kutatatási terv - követelmények, bírálati szempontok.
14. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A plagizálás, illetve a csalás bármely formája nem megengedett és büntetést von maga után. Amennyiben ez valamely hallgatónál elõfordul, az automatikusan letiltással jár. (A büntetés nem feltétlenül korlátozódik csak a letiltásra.)

A jegy kialakításának szempontjai
A jegy kialakításánál a hallgatói aktivitás, felkészültség és kreativitás fontos szerepet játszik.
A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megszerzésének feltételei:
-évközi zárthelyi eredményes megírása,
-egy kutatási probléma felvetése, kutatás sémájának kialakítása és ennek bemutatása.
A jegy kialakításának szempontjai:
-órai aktív részvétel (kiadott anyagok feldolgozása) 10%
-évközi zárthelyi 20%
-évközi beszámoló 20%
-félévvégi zárthelyi 50%
 
Kötelező irodalom: Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 2003.
Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai, Perfekt, 2004.
Ajánlott irodalom: Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsõfokon, Krónika Nova Kiadó, Bp., 2002.
Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egy., Gödöllõ, 2000.
Tomcsányi Pál: Gondtalanabb gondolkodás (CD-ROM)
Kuhn, Th.: Tudományos forradalom, Akadémiai Kiadó, 2001.
 
Egyéb segédletek: Kutatási terv minták, prezentációk, amelyek a BMF Moodle keretrendszerébõl, vagy az elsõ órán bemutatott tanszéki, vagy egyéb keretrendszerbõl tölthetõk le azonosítás után (alapértelmezésben a hallgatók Neptun bejelentkezéséhez használt azonosítója).