Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Dr. Horváth Katalin;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPU212NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit, a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia.
A számviteli tantárgy alapozását – az alapismeretek tanítását – kiemelten fontosnak tartjuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszernek és az összefüggéseknek a megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.
Az félévközi jegy megszerzésének feltétele: a félév során egy zárthelyi dolgozat megírása és az összpontszám minimum 50%-ának az elérése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer (nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény)
2. Vállalkozói vagyon. Eszköz, forrás fogalmak. Mérleg
3. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
4. Bevétel, ráfordítás fogalmak.
5. Eredmény kategóriák. Eredmény-kimutatás. Összköltség, forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás
6. Könyvvezetés (Egyszeres, Kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend.
7. Gyakorlás.
8. Ellentétes két számlasoros (négy számlasoros) könyvelés
9. Bekerülési érték.
10. Értékcsökkenés.
11. Értékvesztés. Készletek stb felhasználási módszerei (FIFO, átlagos)
12. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése Értékhelyesbítés - Értékelési tartalék
13. ZH
14. Számviteli alapelvek. Számviteli politika. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés., pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Ha a félévközi jegy megszerzésének a követelménye nem teljesül, akkor a szorgalmi idõszak végén egy alkalommal lehetõség van pótlásra, javításra. Az írásbeli indokolt esetben kiegészül szóbeli számonkéréssel.
Az osztályzatok a következõképpen alakulnak:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: 1. Dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban – SALDO (kijelölt anyagrész)
2. Számvitel a gyakorlatban – Alapismereti Példatár - SALDO