Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Szûts István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatókat felkészíteni a modern tanácsadói szerepre, akinek nem csupán az üzleti folyamatokat, szervezéselméleti alapokat és döntéstámogató módszereket kell ismerni, hanem pszichológiai háttértudása segítségével a vezetõ emberi tényezõit is képes figyelembe venni és befolyásolni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele az utolsó konzultáción írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése (értékelése megfelelt, nem megfelelt) vagy az otthon elkészítendõ házi dolgozat idõbeni leadása (utolsó konzultáción).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti tanácsadás és a tanácsadó fogalma, szerepe.
A tanácsadói viselkedés elemei, tanácsadói szerepek.
Az üzleti tanácsadás pszichológiája, coaching.
Óriásvállalatok, kis- és középvállalkozások a tanácsadó szemével.
2. A tanácsadói szerzõdéskötés.
Diagnózis, adatgyûjtés, elemzés, megvalósítás.
Rendszerszemlélet a tanácsadói munka során, tanácsadói etika.
Stratégiai tanácsadás, stratégiai iskolák a tanácsadó szemével.
3. Stratégiai iskolák: koncepcionális, tervezési, pozicionáló.
Stratégiai iskolák: vállalkozói, kognitív, tanulási.
Stratégiai iskolák: hatalmi, kulturális, környezeti, konfigurációs.
Élethosszig tanuló tanácsadó.
Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga ZH feladat megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH és vizsgadolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. A zárthelyi és vizsga értékelése következõképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni a TVSZ szerint.

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Block, P.: Makulátlan tanácsadás. HVG kiadó. 2005.
Handy, C.: Az elefánt és a bolha. HVG kiadó. 2004.
Mintzberg, Henry: Stratégiai szafari. HVG kiadó. 2005.
Baracskai Z., Velencei J.: Követõ nélkül nincs vezetõ. Myrror. 2004.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.