Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Szûts István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatókat felkészíteni a modern tanácsadói szerepre, akinek nem csupán az üzleti folyamatokat, szervezéselméleti alapokat és döntéstámogató módszereket kell ismerni, hanem pszichológiai háttértudása segítségével a vezetõ emberi tényezõit is képes figyelembe venni és befolyásolni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Gyakorlaton és otthon elkészítendõ házi dolgozat idõbeni leadása(14.hét)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti tanácsadás és a tanácsadó fogalma, szerepe.
2. A tanácsadói viselkedés elemei, tanácsadói szerepek.
3. Az üzleti tanácsadás pszichológiája, coaching.
4. Óriásvállalatok, kis- és középvállalkozások a tanácsadó szemével.
5. A tanácsadói szerzõdéskötés.
6. Zárthelyi dolgozat.
7. Diagnózis, adatgyûjtés, elemzés, megvalósítás.
8. Rendszerszemlélet a tanácsadói munka során, tanácsadói etika.
9. Stratégiai tanácsadás, stratégiai iskolák a tanácsadó szemével.
10. Stratégiai iskolák: koncepcionális, tervezési, pozicionáló.
11. Stratégiai iskolák: vállalkozói, kognitív, tanulási.
12. Stratégiai iskolák: hatalmi, kulturális, környezeti, konfigurációs.
13. Élethosszig tanuló tanácsadó.
14. Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat értékelése pontozással történik, maximálisan 100 pont adható. Amennyiben a dolgozat pontszáma az 50 pontot meghaladja, úgy megajánlott jegy adható. Amennyiben a dolgozat ezt a pontszámot nem éri el, úgy vizsga zárthelyit kell írni. Ebben az esetben, a házi dolgozat 30%-ban számít be a vizsgajegybe.
A zárthelyi értékelése következõképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
A sikeres vizsga jegy érdemjegye: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
A házi dolgozat értékelése, illetve a vizsga zárthelyi megírását követõen is szóbeli vizsga is elõírható.
 
Kötelező irodalom: Block, P.: Makulátlan tanácsadás. HVG kiadó. 2005.
Handy, C.: Az elefánt és a bolha. HVG kiadó. 2004.
Mintzberg, Henry: Stratégiai szafari. HVG kiadó. 2005.
Baracskai Z., Velencei J.: Követõ nélkül nincs vezetõ. Myrror. 2004.

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen