Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bácsi Rózsa Oktatók: Virágh Tibor;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozásgazdaságtan GGTVG111NK Pénzügyek II. GGTPU212NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célkitûzése megismertetni az adóztatás funkcióit, alapelveit, az adóztatással kapcsolatos alapfogalmakat. Az egyes adófajták anyagi és eljárási szabályainak értelmezése mellett bemutatni az adóelszámolás és adóellenõrzés módozatait, a kötelezettségek elmulasztásából adódó jogkövetkezményeket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 db zárhtelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az adók kialakulása - történelmi áttekintés
2. Adótani alapismeretek – Állami feladatok, államháztartás.
3. Pénzügypolitika és adópolitika összefüggései, területei, céljai és eszközei.
4. Az adó fogalma, típusai. Az adórendszer fogalma, szerkezete, funkciói.
5. Az adópolitika jellemzõi Magyarországon és Németországban. Adózói magatartás, adótervezés.
6. Az adózással kapcsolatos eljárási szabályok, törvények (art.) - Adóalany, adókötelezettség keletkezése és megszûnése, adóalap, adómérték, adómentesség, adókedvezmény, adóelõleg.
7. Az adózással kapcsolatos eljárási szabályok - Adóbevallás, az adó megfizetése, adóellenõrzés. Az eljárási szabályok be nem tartásának jogkövetkezményei. Adóhatóságok.
8. ZH
9. Személyi jövedelemadó. A személyi jövedelemadózás alapelvei, a törvény hatálya, alanyai, az adó alapja, mértéke. Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadója.
10. Forgalmi adó. Alanyai, az adókötelezettség keletkezése és megszûnése, az adó alapja, mértéke, adómentességek, adókedvezmények, az adó elszámolása. Az adó visszaigénylés szabályai.
11. Társasági- és osztalékadó. A törvény hatálya, alanyai, adóalap-korrekciók. Az adó mértéke, kedvezmények igénybevételének feltételei. Az osztalékadó fizetési kötelezettség.
12. Helyi adók. Típusai, alanyai, mértéke, az adózás gyakorlata.
13. ZH. Egyéb adók és közterhek, társadalombiztosítás
14. Gondolatok az adórendszer hiányosságairól és szükséges reformjáról.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: szóbeli
 
Kötelező irodalom: Az oktató által összeállított, és a kurzus résztvevõinek megküldött német nyelvû anyag
Ajánlott irodalom: