Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Gyula Oktatók: Dr. Szabó Gyula;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók az ipari munkakörnyezet kialakításában emberközpontú látásmódot kapjanak, valamint akár vezetõként, akár beosztott
munkatársként képviselni tudják az ergonómia értékeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
13. hét ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az ergonómia fogalma, kialakulásának/ fejlõdésének fõbb állomásai. Az ergonómiai szempontú tervezés alapkövetelményei.
2. . Emberi testméretek és mozgástartományok. Statikus és dinamikus antropometria. Az antropometriai szempontok érvényesítése az ergonómiai elemzés és tervezés során. Az emberi test digitális modellezése. A számítógéppel támogatott antropometriai tervezés.
3. Az emberi érzékelés. Az érzékelés általános jellemzõi. A látás alapvetõ mûködésébõl, a kontrasztkiemelés és a mozgáskiemelés, valamint a színérzékelés mûködésébõl következõ tervezési irányelvek. Az emberi megismerés pszichológiai alapjaiból következõ tervezési követelmények: választási lehetõségek tervezésének általános szempontjai kezdõ és gyakorlott felhasználók esetében.
4. Az álló és az ülõ testhelyzet speciális kérdései. A kényelmes ülés. Az ülõ (képernyõs) munkahelyek kialakításának ergonómiai követelményei.
5. A felhasználók jellemzése. Termékek ergonómiai minõsége.
6. Dinamikus és statikus izommunka. Erõkifejtés. A fizikai munka és a szellemi munka fiziológiai és pszichológiai hatásai: megterhelés, igénybevétel, stressz. Az emberi munkatevékenység sajátosságai. A munkatevékenység tervezésének és elemzésének elvi és módszertani alapjai.
7. A fizikai és társas környezettel kapcsolatos ergonómiai alapelvek: A fizikai környezeti tényezõk (megvilágítás, zaj, rezgések, klíma, levegõminõség) fiziológiai hatásai az emberre és az ebbõl következõ tervezési irányelvek, normák és szabványok.
8. A felhasználók bevonása a termékfejlesztésbe. A termékhasználat ergonómiai kérdései (usability).
9. „Design for all”. A mindenki számára alkalmas tervezés. Elvek és követelmények. Akadálymentesítés.
10. Az ipari munkahelyek ergonómiai szempontú kialakításának elvei és módszerei. Ipari munkahelyek kockázatelemzése és -értékelése.
11. A munkahelyek pszichés komfortja. Munkahelyi közérzet, beilleszkedés. Vezetõi szerepfelfogások várható hatásai.
12. A munkabiztonság emberi tényezõi. Az emberi hibázás: kihagyások, elvétések és tévedések.
13. Zárthelyi dolgozat írása, az eddig leadott tananyagból.
14. Bevezetés a szoftver-ergonómiába. A felhasználói felület tervezésének általános irányelvei. Szoftvervizsgálati lehetõségek bemutatása. A felhasználói felület ergonómiai minõségének tesztelése és értékelése. Pótzárthelyi dolgozat az érintetteknek
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga. A zárthelyi dolgozat alapján a közepes – jó – jeles érdemjegyeket vizsgajegyként megajánljuk.
 
Kötelező irodalom: Hercegfi Károly-Izsó Lajos (szerk.): ERGONÓMIA Typotex 2010. e-book formájában http://www.interkonyv.hu/konyvek/?isbn=978-963-2790-95-4
Szabó Gyula: Munkahelyek ergonómiai ellenõrzése, Egyetemi tananyag (ÓE) 2013
Ajánlott irodalom: ILO: Ergonómiai Ellenõrzõ Pontok, Óbudai Egyetem, 2013.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000