Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Tóth Judit;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplõit, a reklámkampány tervezésének
részleteit, a kreatív és média-tervezés részleteit.
A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló – csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok
gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletû adaptációját, a kreatív gondolkodás, a kommunikációs,
döntéshozatali
készség fejlesztését. A hallgatók így képessé válnak a marketingkommunikációs feladatok komplex tervezésére, szervezésére, elemzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során egy feladatot kell megoldaniuk a hallgatóknak 1-3 fõs csoportokban.
Az elsõ konzultáción sorsolással kapott termék/ szolgáltatás reklámkampányának megtervezése.
A dolgozat javasolt struktúrája:
- A termék vagy szolgáltatás bemutatása (kiemelten a USP)
- A célközönség meghatározása, pozicionálás
- A termék/szolgáltatás reklámprogramjának megtervezése, az 5M alapján
- A promóciós mix további elemeinek megtervezése.
A dolgozat terjedelme 10-12 oldal, prezentációja max 7 perc. A dolgozat és a prezentáció leadási határideje órai egyeztetés alapján

A házi feladatok formai követelménye:
Times New Roman betûtípus, 13-as betûnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozat legeleje a fedõlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítõ(k) neve; Neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A házi dolgozatok javítására, pótlására lehetõség nincs!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, elméleti alapok. A reklámkampányok tervezésének lépései, az 5M.
A reklámszerződés tartalmi és formai követelményei, a briefing, briefing típusai, tartalma, szerepe a reklámtervezésben.
A reklámpiac jellemzői, ügynökségek fajtái, felépítése, együttműködés ügyfél és ügynökség között.
2. A reklámcélok megfogalmazása, osztályozása.
A reklámköltségvetés megállapítása, módszerei.
Kreatív tervezés, a kreatívbrief jelentősége; a reklámüzenet megalkotása, módszerei.
3. Az üzenet kivitelezésének szempontjai: a hangnem, a stílus, a szavak, a forma. Az üzenet értékelése és kiválasztása.
Médiatervezés lépései, média-stratégia.
Defenzív, offenzív stratégia, BDI, CDI jelentése.
Médiumok értékének meghatározása, előnyei és hátrányai reklámozás szempontjából.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Házi dolgozat =50% és írásbeli vizsga =50%


 
Kötelező irodalom: Elõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: 1. Incze Kinga-Pénzes Anna: Reklám helye 2.0.
2. Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció érthetõen, Szókratész, 2011.
3. Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.