Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a vállalati költségek fogalmával, a költségek elemzésének statisztikai módszereivel. A tárgy
célja az is, hogy megismertesse a költségelemzés módszertanát a mérleg és az eredménykimutatás adatin keresztül is, kiemelve a főbb összefüggéseket
és kapcsolatokat elméleti és gyakorlati példákon keresztül.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultáción ismertetett esettanulmány adott formában való elkészítése a szorgalmi időszak 10. hetéig elkészítve és leadva. Az esettanulmány
elkészítése az aláírás megszerzésének a feltétele! Az esettanulmány nem időre történő elkészítése és leadása nélkül a hallgató letiltásra kerül!
Az esettanulmány arány a vizsgajegyen belül 30% (vizsga: 70%).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A költségek fogalma, csoportosítása.
2. A költségelemzés statisztikai módszerei. I.
3. A költségelemzés statisztikai módszerei II.
4. Mérleg és eredménykimutatás elemzés I.
5. Mérleg és eredménykimutatás elemzés II.
6. ÁKFN struktúra
7. Önköltségszámítás
8. Amortizáció számítás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából. A vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51-62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévzárás módja írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából.
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Költségelemzés, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Ajánlott irodalom: - Dr. Bircher Ilona – Dr. Pucsek József – Sándor Lászlóné dr. – Dr. Sztanó Imre: A vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése,
Perfekt Kiadó, Bp. 2007
- Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Bp. 1999