Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató ismerkedjen meg a marketingkutatás módszereivel, az alkalmazott kutatási módszerek sajátosságaival, legyen képes önálló kutatási terv
megírására, terepmunka lefolytatására és a kapott eredmények feldolgozására, értékelésére.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketing információs rendszere és a marketingkutatás. Szekunder és primer források
2. Kvalitatív kutatási módszerek
3. Kvantitatív kutatási módszerek
4. Kérdõív szerkesztés
5. Mintavétel és kiválasztás a marketingkutatásban
6. Korszerû piackutatási módszerek és technikák
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Lakyné Pomázi Ildikó: Piackutatás