Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tananyag olyan napjainkban nélkülözhetetlen ismereteket kíván közvetíteni a hallgatók felé, melyek segítséget nyújtanak abban, hogy megismerjék
a pénzügyi piacok mûködését, a pénzügyi piaci eszközök értékelését és értelmezését. A hallgatók elmélyíthetik ismereteiket a tõzsde mûködésérõl,
az árfolyamok típusairól és mozgásáról, a tõzsdei indexekrõl, valamint betekintést nyernek az alapvetõ pénzügyi piaci eszközök árfolyam és
hozamszámításaiba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Házi dolgozat határidõre történõ leadása az aláírás feltétele.
- A félévközi követelmények számítása:
- 80% - 1. zárthelyi dolgozat,
- 20% - beadandó dolgozat,
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektek alapfogalmai.

2. Projekttipológia.
3. Hitel- és kötvénypiaci alapfogalmak
4. Strukturált finanszírozási termékek.
5. A strukturált finanszírozási ügylet menete és szereplõi.
6. A projektfinanszírozás, mint speciális finanszírozási forma.
7. A projektfinanszírozás csatornái
8. A projektmegállapodás során tisztázandó kérdések.
9. Projektszerzõdések.
10. Ingatlanfinanszírozás.
11. Kivásárlásfinanszírozás.
12. Strukturált finanszírozási ügyletek pénzügyi menedzselése 1.
13. Strukturált finanszírozási ügyletek pénzügyi menedzselése 2.
14. Finanszírozási kockázatok.
15. ZÁRTHELYI DOLGOZAT
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév és a vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51-62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Projektfinanszírozás, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Ajánlott irodalom: - E.R. Yescombe: A projektfinanszírozás alapjai, PANEM, 2008
- Peter K. Newitt – Frank Fabozzi: Projeiktfinanszírozás, Co-Nex Könyvkiadó Kft, 1997.Hitelügyletek – A bankárképzõ felsõfokú bankszakmai
kurzusának távoktatási anyaga, Nemzetközi Bankárképzõ Központ, 1995.
- Sóvágó Lajos: Hitelbírálat, UNIÓ KIADÓ, 2001.