Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának a célja, megismertetni a hallgatókkal a marketing fogyasztási piacáétól eltérő sajátosságait. A hallgatók megismerik azokat
a marketingeszközöket, módszereket, amelyek alkalmasak a szolgáltatásokra jellemző kétoldalú kockázatok csökkentésére, betekintést nyernek a
business marketingre jellemző sajátos interaktív eladó-vevő kapcsolatokba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zh
2 házi dolgozat prezentációja

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése
a félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselőadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
Zh-k a szaktanárral egyeztetett kiselőadás megtartásával kiválthatóak.
1. házi dolgozat rész:
Az első szemináriumi órán kiadott szolgáltatás piacát szekunder és primer kutatással (a szaktanárral egyeztetett kutatási módszerrel) kell
elemezni és konklúziókat levonni (új szolgáltatás bevezetése, szolgáltatás fejlesztés). (6-8 oldal)

2. házi dolgozat rész:
A teljes szolgáltatás (új vagy módosított) eszköztárára vonatkozó stratégia koncepciójának kidolgozása (6-8 oldal)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elmarad az óra: pótlása a FIKUSZ / Kutatók éjszakáján és a TDK-n való kötelező részvétellel (09.11) Elmarad az óra: pótlása a FIKUSZ / Kutatók éjszakáján és a TDK-n való kötelező részvétellel (09.15.)
2. Félévközi feladatok ismertetése, csoportos munka kiosztása (09.18.) Bevezetés a kommunikációba, a kommunikáció alapjai (09.22.)
3. Kiselőadások (09.25.) Kiselőadások (09.30.)
4. Szervezetfejlesztés a gyakorlatban 1. (10.02.)
Szervezetfejlesztés a gyakorlatban 2. (10.06.)
5. Egyének és a szervezetek kapcsolata 1. (10.09.)
Egyének és a szervezetek kapcsolata 2. (10.13.)
6. HR és EBR a gyakorlatbna (10.16.)
Hungexpo (10.20.)
7. Szünet (10.23.) Terepmunka (10.27.)
8. Beszámolók, Kiselőadások (10.30.) Story telling a gyakorlatban 1. (11.03.)
9. Kiselőadások (11.06.) Story telling a gyakorlatban 1 (11.10.)
10. Projektmunka (11.13.) PR a gyakorlatban (11.17.)
11. Opcionális konzultáció (11.20.) Szünet (11.24.)
12. Szünet (11.27.) zh (12.01.)
13. Hallgatói prezentációk (12.04.) Hallgatói prezentációk (12.08.)
14. (12.11.) Félév zárása, összegzés Opcionális pótlás (12.15.)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyakorlati jegy (melyet a félév során való teljesítményekből áll össze):
1 zh (30%)
2 házi dolgozat prezentációja (20%-20%)
1, az első előadáson leegyeztetet témában történő kiselőadás megtartása, a kijelölt határidőben, órai aktivitás (30%)
 
Kötelező irodalom: Hoffmesiter tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikációs és tárgyalástechnika, Akadémia Kiadó Budapest, 2007

Ajánlott irodalom: Roger Fiwsher-William Ury: sikeres tárgyalás alapjai,Bagolyvár könyvkiadó, 1998