Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a projektek menedzselésének buktatóival pénzügyi oldalról nézve. A tárgy során olyan új
finanszírozási módszereket és formákat ismernek meg a hallgatók, melyek nagyban képesek hozzájárulni egy projekt sikeres kivitelezéséhez.
Megismerkednek a programmenedzsment és a portfóliómenedzsment fogalmával, módszertanával. Megismerik az agilis és a klasszikus projektmenedzsment
közötti különbségeket és egyezőségeket. Ismertetésre kerülnek a projekt érintettjei, stakeholderei. A projektek áttekintésre kerülnek a tervezési
fázistól a visszacsatolásig. Igényfelmérést végzünk konkrét projektekre vonatkoztatva. Esettanulmányokon keresztül megismerjük a projektek
buktatóit és kockázatait egyaránt.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadásokon való részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
Házi dolgozat elkészítése a szorgalmi időszak 9. hetéig, annak prezentálása. Házi dolgozat nélkül az aláírás megtagadható! A házi dolgozat aránya
a vizsgajegyben 30% (vizsga = 70%).
Két zárthelyi dolgozat megírása a szorgalmi időszakban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektek alapfogalmai.
2. Projekttipológia.
3. Projektek környezete, projektszervezetek.
4. Projektek tervezése. Projektek értékelése.
5. Strukturált finanszírozási termékek. A strukturált finanszírozási ügylet menete és szereplői.
6. A projektfinanszírozás, mint speciális finanszírozási forma.
7. 1. ZÁRTHELYI DOLGOZAT
8. Szünet - Mindenszentek
9. Projektszerződések.
10. Ingatlanfinanszírozás. Kivásárlásfinanszírozás.
11. Strukturált finanszírozási ügyletek pénzügyi menedzselése
12. A strukturált pénzügyi ügyletek követése, elemzése.
13. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT
14. ZÁRTHELYI DOLGOZATOK PÓTLÁSA
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat elkészítése, valamint a zárthelyi dolgozatok megírása a félév teljesítésének feltételei. A zárthelyi dolgozat pótlása az utolsó konzultáción, vagy a hallgatókkal egyeztetett más időpontban lehetséges azok számára, akik a kijelölt időpontokban a dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Az aláírás és az érdemjegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat minimum 50%-os teljesítése, valamint a házi dolgozat elkészítése.
A félév és a vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51-62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a félév és a jegyzet anyagából
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Projektfinanszírozás, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
- Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Projektek menedzselése, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
- Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Projektek menedzselése példatár, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Ajánlott irodalom: - Daróczi, M. (2013): Projektmenedzsment, Szent István Egyetem, www.tankonyvtar.hu
- Egri, I. (e.n.): Projektmenedzsment Tankönyv, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza,
- Görög, M. (1996): Bevezetés a projektmenedzsmentbe, Aula Kiadó, Budapest,
- Görög, M. (1999): Általános projektmenedzsment, Aula Kiadó, Budapest,
- Görög, M. (2003): A projektvezetés mestersége, Aula Kiadó, Budapest,