Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A piackutatás alapmódszereinek elsajátítása és alkalmazása marketing területen.
A marketingdöntésekhez szükséges információk megismerése.
Az információk gyűjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez szükséges módszerek elsajátítása.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi dolgozat
3 házi dolgozat és prezentációja
Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése
a félév aláírásának feltétele.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

1. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piac elemzése szekunder adatok alapján, kötelező forrásmunka
feltüntetése és konklúziók megfogalmazása (6-8 oldal)
2. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piac kutatása kvalitatív eszközzel (a szaktanárra
leegyeztetett módszer és segédeszköz segítségével), a kutatás eredményeinek prezentációja, konklúziók levonásával (6-8 oldal)
3. 3. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piac kutatása kvantitatív eszközzel (a szaktanárra
leegyeztetett módszer és segédeszköz segítségével), a kutatás eredményeinek prezentációja, konklúziók levonásával (6-8 oldal)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-2. Bevezetés a piackutatásba, primer és szekunder kutatás, Félévközi feladatok ismertetése (09.26.)
Kutatási terv, mintavétel, mintanagyság
2. 3-4. Szekunder adatgyűjtés eredményének prezentációja, Kvalitatív módszerek (10.10.)
3. 5-6. Guide készítés a gyakorlatban, mini fókuszcsoportos interjúk Kvantitatív módszerek, mérési skálák (11.07.)
4. 7-8. Kérdőívszerkesztés a gyakorlatban Kutatási jelentés és eredmények értelmezése a gyakorlatban GY: Kódolás, alapstatisztikák (11.21.)
5. 9-10. Hallgatói prezentációk, zh-k (12.05.)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kollokviumi jegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek
zh (50%)
házi dolgozatok prezentációja (50%)
 
Kötelező irodalom: Gyenge Balázs: Marketingkutatás Gödöllő, 2011
Ajánlott irodalom: Veres-Hoffmann-Kozák (2006): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-213. oldal