Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KND
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A piackutatás alapmódszereinek elsajátítása és alkalmazása marketing területen.
A marketingdöntésekhez szükséges információk megismerése.
Az információk gyûjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez szükséges módszerek elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyi dolgozat
házi dolgozat és prezentációja
Gyakorlati feladat megoldása

Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselõadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidõre történõ teljesítése
a
félév aláírásának feltétele.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az õ részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

házi dolgozat: az elsõ szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piac elemzése szekunder adatok alapján, kötelezõ forrásmunka
feltüntetése és konklúziók megfogalmazása, és az elsõ szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piac kutatása kvalitatív eszközzel (a
szaktanárra leegyeztetett módszer és segédeszköz segítségével), a kutatás eredményeinek prezentációja, konklúziók levonásával (10-12 oldal)
gyakorlati feladat: órai aktivitás, órai munka
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-2. óra
Bevezetés a piackutatásba, primer és szekunder kutatás, mintavétel, mintanagyság
2. 3-4. óra
Kvalitatív módszerek, guide készítés a gyakorlatban
3. 5-6 óra
Szekunder és kvalitatív kutatás eredményeinek prezentációja
4. 7-8 óra
Kvantitatív módszerek, mérési skálák, kérdõívszerkesztés a gyakorlatban
5. 9-10. óra
ZH, Kutatási jelentés és eredmények értelmezése a gyakorlatban
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kollokviumi jegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek
1 zh (40%)
1 házi dolgozat prezentációja (30%)
gyakorlati feladatok aktív megoldása (30%)
 
Kötelező irodalom: Gyenge Balázs: Marketingkutatás Gödöllõ, 2011
Ajánlott irodalom: Veres-Hoffmann-Kozák (2006): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-213. oldal