Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a pénzügyi világ alapfogalmaival, így a megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
 Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
 Két dolgozat megírása 8. és a 13. héten minimum 50%-os szintre.
 Házi dolgozat elkészítése a 10. hétig, annak leadása és elfogadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás
Gyakorlat: Pénz idõértéke, betéti kamatszámítás 1.
2. Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai
Gyakorlat: Pénz idõértéke, betéti kamatszámítás 2.
3. A bankok aktív üzletágai
Gyakorlat: Járadékok, annuitás számítás 1.
4. Lízing, faktorálás, forfait, kockázati tõke
Gyakorlat: Járadékok, annuitás számítás 2.
5. Értékpapírok, értékpapírpiacok
Gyakorlat: A hitellel kapcsolatos számítások 1.
6. Tõzsde
Gyakorlat: A hitellel kapcsolatos számítások 2.
7. NEMZETI ÜNNEP
8. 1. ZÁRTHELYI DOLGOZAT
Államháztartás alapfogalmai
Gyakorlat:A váltóval kapcsolatos számítások 1.
9. Az államháztartás alrendszereinek specialitásai: a központi kormányzati költségvetés, az önkormányzati alrendszer és a társadalombiztosítás.
Gyakorlat:A váltóval kapcsolatos számítások 2. A kötvénnyel kapcsolatos számítások 1.
10. REKTORI – DÉKÁNI SZÜNET
11. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak. Nemzetközi pénzügyi intézmények
Gyakorlat: A kötvénnyel kapcsolatos számítások 2.
12. Európai monetáris együttmûködés. Euro és a magyar euroövezeti csatlakozás
Gyakorlat: a részvénnyel kapcsolatos számítások
13. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT
Konzultáció
14. ZÁRTHELYI DOLGOZATOK PÓTLÁSA.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat elkészítése és elfogadása félév teljesítésének feltétele. A házi dolgozat elkészítésének elmaradása esetén a hallgatótól az érdemjegy megtagadható. A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett. Írásbeli vizsga a tantárgy elméleti tananyagából a vizsgaidõszakban.
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
 0 – 50 %: elégtelen (1);
 51-62 %: elégséges (2);
 63 – 74 %: közepes (3);
 75 – 86 %: jó (4);
 87 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom:  Pénzügyi ismeretek I.-II (szerkesztette: Pappné Nagy Valéria, BMF, Budapest)
 Papp József-Pappné Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai / munkafüzet / BMF, Budapest 2006
 Papp József-Pappné Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai / példatár / BMF, Budapest 2008
Ajánlott irodalom:  Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
 Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
 Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999)
 Fazakas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)