Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában, megismerje a vállalati pénzügyek specialitásait, különösen a finanszírozásra és a
beruházás
értékelésre vonatkozó ismereteket. További cél, hogy a hallgatók megismerjék a modern vállalati pénzügyek eszköztárát, és képessé váljanak a
vállalatok
alapvetõ pénzügyi dokumentumainak értelmezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Egy zárthelyi dolgozat írása (az aláírás feltétele).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzgazdálkodás, pénzügyi kapcsolatok, vagyon
Finanszírozási stratégia alapelvei, fajtái
Belsõ finanszírozási formák
2. Külsõ finanszírozási formák
Hitelezés, hitelképesség, Pénzügyi teljesítmény mérésének mutatói.
Lízing, lízingpiac,
Faktorálás, faktorpiac.
3. Befektetési stratégia./ Finánc és reálbefektetések /
Beruházás-gazdaságossági számítások elmélete és gyakorlata
4. Számítási feladatok gyakorlása.
5. Zárthelyi dolgozat írása.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalakozások pénzügyei, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag) 2011
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematika alapjaiba, Gyakorló feladatok, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)