Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában, megismerje a vállalati pénzügyek specialitásait, különösen a finanszírozásra és a
beruházás
értékelésre vonatkozó ismereteket. További cél, hogy a hallgatók megismerjék a modern vállalati pénzügyek eszköztárát, és képessé váljanak a
vállalatok alapvetõ pénzügyi dokumentumainak értelmezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzgazdálkodás, pénzügyi kapcsolatok, vagyon
2. Finanszírozási stratégia alapelvei, fajtái
3. Belsõ finanszírozási formák
4. Külsõ finanszírozási formák
5. Hitelezés, hitelképesség, Pénzügyi teljesítmény mérésének mutatói
6. Lízing, lízingpiac
7. Faktorálás, faktorpiac
8. Befektetési stratégia. Finánc és reálbefektetések
9. Beruházás-gazdaságossági számítások elmélete és gyakorlata
10. Számítási feladatok gyakorlása
11. Zárthelyi dolgozat írása
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalkozások pénzügyei, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematika alapjaiba, Gyakorló feladatok, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Ajánlott irodalom: Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.
Brealey – Meyers: Modern Vállalati Pénzügyek 1.-2., McGraw Hill – Panem, 1992.
Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)