Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Ráczkevi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk látogatása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének. A jelenlét igazolása katalógussal történik. Az elõadások anyagának
rögzítése
semmilyen elektronikus formában nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika, követelmények, Bevezetés, A szociológia, mint tudomány (1.) A szociológia története (2.)
2. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (5.), Társadalmi mobilitás és vándorlás (7.) népesség, népesedés, egészségügyi ellátás (8.), Város és falu (6.)
3. A család (11.), Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.)
Egyenlõtlenség, szegénység (4.), Oktatás (12.)
4. Faj, nemzet, etnikai csoport, kisebbségek (10.) Devianciák (17.), Vallás (18.)
5. Gazdaság (13.), Állam és politika (14.)
Társadalmi változások (19.) Összefoglalás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy: A megadott tematikából, az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl saját választás nyomán kettõre kell válaszolni. Sikertelen beszámoló esetén pótlás a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris (a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)
Ajánlott irodalom: Kolosi Tamás: Tagolt társadalom, Budapest, 1987, Gondolat,
Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról. Budapest, 2001, Osiris;
Weber, Max: Tanulmányok, Budapest, 1998, Osiris,
Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Budapest, 2009. Osiris